Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επικρατείας κατέθεσαν 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν πρωτοβουλίας του Κώστα Σπαρτινού με θέμα “Προβλήματα με τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών”.

Συγκεκριμένα, έχει συχνά παρατηρηθεί το ανησυχητικό φαινόμενο να καταγγέλλονται, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, συμβάσεις δανειοληπτών, οι οποίοι στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, είχαν λάβει δάνεια από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Προφανώς τέτοιες πρακτικές οδηγούν σε καταγγελία της δανειακής σύμβασης με αποτέλεσμα αφενός τη δημιουργία οικονομικού αδιεξόδου για τους οφειλέτες, αφετέρου δε ζημία του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο καλείται να εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση με αποτέλεσμα οι οφειλέτες να καθίστανται έτσι δυνητικά αντίδικοι του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, από τους αρμόδιους Υπουργούς σε ποιες ενέργειες έχουν προχωρήσει ή πρόκειται να προβούν ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις των νόμων και των κείμενων διατάξεων αναφορικά με τον έλεγχο πιθανής καταχρηστικότητας στην καταγγελία δανειακών συμβάσεων.

Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρουν: "Έχει συχνά παρατηρηθεί το ανησυχητικό φαινόμενο να καταγγέλλονται, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, συμβάσεις δανειοληπτών, οι οποίοι στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, είχαν λάβει δάνεια από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εγγύηση του Eλληνικού Δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα, έχει περιέλθει σε γνώση μας συγκεκριμένο περιστατικό που αφορά στην τεθείσα υπό ειδική εκκαθάριση συνεταιριστική τράπεζα με την επωνυμία «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε.» η οποία νομίμως εκπροσωπείται από τον ειδικό εκκαθαριστή της, την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων», η οποία είχε αναθέσει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΛΟΝ Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών» να έλθει σε επικοινωνία με τους οφειλέτες και να προβεί σε συγκεκριμένη πρόταση για ρύθμιση της οφειλής.

Mετά την συναίνεση των οφειλετών στην προταθείσα από την εκκαθάριση ρύθμιση, την εφάπαξ καταβολή χρηματικού ποσού για την ενεργοποίηση της συμφωνίας και την υποβολή όλων των σχετικών προς τούτο ζητηθέντων εγγράφων, και αφού προηγούμενα έχουν λάβει οι οφειλέτες ρητές διαβεβαιώσεις ότι η εκκαθάριση θα τηρήσει τη συμφωνία, όλως αιφνιδίως ενημερώνονται ότι η ρύθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει διότι για το δάνειο έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο, πράγμα που εξαρχής ήταν γνωστό στον εκκαθαριστή και στην εταιρεία ενημέρωσης.

Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η τήρηση των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών τόσο από τον δανειστή όσο και από τις εντελλόμενες από αυτόν εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, θεσπίζεται από το Ν. 3758/2009, ο οποίος ιδιαίτερα στο άρθρο 10 προβλέπει – σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Νόμου – επιβολή προστίμου από 5.000 ως 500.000 € ανεξάρτητα από κάθε άλλη πιθανή αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση.

Επειδή τέτοια αποτελέσματα οδηγούν σε καταγγελία της δανειακής σύμβασης και την ενεργοποίηση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Επειδή με τέτοιες καταχρηστικές μεθόδους έχουμε αφενός μεν τη δημιουργία οικονομικού αδιεξόδου για τους οφειλέτες, αφετέρου δε τη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο καλείται να εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση.

Επειδή οι οφειλέτες καθίστανται έτσι δυνητικά αντίδικοι του Ελληνικού Δημοσίου, αφού το τελευταίο θα διεκδικήσει με κάθε τρόπο την είσπραξη του ποσού που κατέβαλε στην εκκαθάριση, μεταφέροντας την δυσαρέσκεια των οφειλετών από τον ιδιώτη εκκαθαριστή στο Δημόσιο, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό αρνητικές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες και έντονο αίσθημα αδικίας με επίκεντρο το Ελληνικό Δημόσιο.

Επειδή θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις των νόμων και των κείμενων διατάξεων αναφορικά με τον έλεγχο πιθανής καταχρηστικότητας στην καταγγελία δανεικών συμβάσεων.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί

1. Σε ποιες ενέργειες έχει ή πρόκειται να προβεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών;
2. Σε ποιες ενέργειες έχει ή πρόκειται να προβεί το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου και των κείμενων διατάξεων αναφορικά με τον έλεγχο πιθανής καταχρηστικότητας στην καταγγελία δανειακών συμβάσεων, ιδίως δε στις περιπτώσεις που οι δανειολήπτες εκτός του ότι είναι συνεργάσιμοι, έχουν ήδη συναινέσει ρητώς και εμπράκτως σε προταθείσα από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ρύθμιση;
3. Οι προτάσεις που γίνονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε απευθείας από αυτά είτε μέσω εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών είτε μέσω δικηγορικών γραφείων είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, δεσμεύουν τα ιδρύματα που κάνουν την πρόταση σε περίπτωση που οι οφειλέτες τηρήσουν τους όρους της προταθείσας ρύθμισης;