Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, ο παρακάτω πίνακας εκτάκτων κρίσεων προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2019, που συντάχθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 41/Σ.3/2019 απόφασή του:

Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

 1. Τεχνικού Στελιανού Χαραλάμπους του Θεοδώρου ΑΜ:46439
 2. Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
 3. Υλικού Πολέμου Γαλανού  Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436
 4. Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη  Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
 5. Οικονομικού Κατέλη  Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:45503

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

 1. Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774
 2. Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205
 3. Οικονομικού Μανουσαρίδη  Σάββα του Ευσταθίου ΑΜ:45213

Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδη Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

 1. Τεχνικού Στελιανός Χαράλαμπος του Θεοδώρου ΑΜ:46439
 2. Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
 3. Υλικού Πολέμου Γαλανός  Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436
 4. Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης  Κωνσταντίνος του Ευθυμίου ΑΜ:45992
 5. Οικονομικού Κατέλης  Βασίλειος του Γεωργίου ΑΜ:45503

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγος ο Ταξίαρχος Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδης Χαράλαμπος του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776, που κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και έχει κρίση διατηρητέου στο βαθμό του.