Εντελώς αδιανόητη ακούγεται αυτή η έκφραση δοθέντος ότι η κυβέρνηση είναι αναπόσπαστον μέρος της Βουλής. Χωρίς Βουλήν δεν θα υπήρχε Κυβέρνηση και αντιστρόφως, επί δημοκρατικών πάντα πολιτευμάτων.

Δυστυχώς όμως οι κείμενες διατάξεις έχουν ανατρέψει τα πάντα και όλα είναι πιθανά κάπου δε και παράδοξα.

Η Βουλή από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ΄ ημάς, αλλά και όπου αυτή υπάρχει, ήτοι στα Δημοκρατικά Πολιτεύματα, είναι η έκφραση του Λαού. Συνεστήθη από αυτόν και εργάζεται υπέρ αυτού. Ενιαία και αδιαίρετος. Οι Βουλευτές αποφαίνονται επί των προτάσεων οι οποίες τίθενται ενώπιόν τους. Προτάσεις για την ευδαιμονίαν ή τις ανάγκες της Χώρας υπέβαλαν στην Αθηναϊκήν Δημοκρατίαν Βουλευτές και Άρχοντες. Οι απόψεις συνεζητούντο και ετίθεντο σε εφαρμογήν εφ’ όσον ενεκρίνοντο ως Νόμοι ή αποφάσεις του Κράτους. Βασική αρχή ότι ο εισηγούμενος την προς ψήφιση πρόταση ήταν εξ ολοκλήρου και δια βίου υπεύθυνος.

Έπρεπε να αναπληρώσει την ζημίαν που υπέστη το Κράτος από την εισήγησή του, κάτι που έπαθε ο ένδοξος Στρατηγός Μιλτιάδης. Στην σημερινήν Βουλήν δεν υπάρχει ευθηνή για τον προτείνοντα σχετικόν Νόμον, αλλά πέραν αυτού το πλέον αδιανόητον είναι ότι ένα μέρος αποφασίζει και το βάρος ο πίπτει στο σύνολον του Σώματος. Το σωστόν είναι ότι η Βουλή αποφασίζει. Η κύρωση των Νόμων από τον Αρχητόν του Κράτους αναφέρε ρητώς: «Κυρούμεν τον παρακάτω Νόμον που εψήφισε η Βουλή». Δεν κάνει διάκριση κυβερνήσεως εισηγουμένης και λοιπών μη συμφωνούντων. Η Βουλή εψήφισε. Είναι το αυτό με μίαν οικογένειαν στην οποίαν έχει ορισθεί μαγείρισσα η πρωτοκόρη. Και πριν αρχίσει ακούει τις γνώμες όλων πως θέλουν το γεύμα.

  • Χωρίς πολύ αλάτι, ο ένας.
  • Χωρίς πολύ λάδι, ο άλλος.
  • Με μπαχαρικά, ο τρίτος.
  • Χωρίς καβούρδισμα ο άλλος.
  • Η Ξεροψημένον, ο επόμενος

Άκουσε τις απόψεις όλων η «κυβερνητική θεραπαινίδα» αλλά δεν εφήρμοσε καμμίαν. Έφτιαξε το γεύμα κατ’ την απόλυτην κρίση της, έστω και δεινώς ελαττωματικήν.

Τουτ’ αυτό συμβαίνει και στην Βουλήν με τις ψηφίσεις Νόμων. Αποφασίζει η κυβέρνηση, με μιαν ανύπαρκτον ουσιαστικώς πλειονοψηφίαν. Και αυτό διότι οι διατάξεις που προβλέπουν την πλειοψηφίαν είναι λανθασμένες. Έπρεπε να είχαν κλείδα. η οποία θα εξησφάλιζε περισσότερες θετικές θέσεις από το άκρως ευάλωτον και ισχνότατον και μη ανταποκρινόμενον στο Νομοθετικόν Σώμα 50% + 1. Την πρότασή μας θα αναπτύξομεν προσεχώς, ανεξαρτήτως ότι οι εκάτοτε κυβερνητικές θεραπαινίδες, δεν ανέχονται έλεγχον στην μαγειρικήν τους και προσφέρουν νεροζούμι!!

Γιατί όμως να εκτίθεται στο σύνολόν της η οικογένειά μας ότι μαγειρεύει άνοστα φαγητά, ενώ είναι παραγωγή ενός μόνον μέλους, ημείς δε να τρώγομεν πάντοτε άγευστα και επικίνδυνα εν πολλοίς φαγητά, συνεπεία της αυτής τεχνικής;