Κατόπιν της συνεργασίας και του εν γένει συντονισμού με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Κατσιφάρα και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2018-2022 του Ο.Σ.Ε. που ήδη εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο Οργανισμός ξεκινά άμεσα τη διαδικασία εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση της διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων από την πόλη της Πάτρας, αφ’ ενός με τη διασύνδεσή της με το νέο λιμάνι της Πάτρας με στόχο την συνδυασμένη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων και αφ’ ετέρου με τη διασύνδεση με το αεροδρόμιο του Αράξου με στόχο την εξυπηρέτηση των επιβατών τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε διεθνή επίπεδο, ώστε να καταστεί η Πόλη της Πάτρας κέντρο επιχειρηματικότητας και σημαίνον κόμβος συνδυασμένων μεταφορών στην Δυτική Ελλάδα, αυξάνοντας το ΑΕΠ αλλά και τις θέσεις εργασίας.

Από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κατέστη σαφές ότι η  Περιφέρεια θα συνδράμει όπου απαιτηθεί για την ταχεία ολοκλήρωση του έργου.