Με αφορμή την πρόσφατη έγκριση δράσεων για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στο δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας, η Οικολογική Κίνηση θέλει να επισημάνει τα παρακάτω:

  1. Είναι βεβαίως ευπρόσδεκτες και αναγκαίες οι σχεδιαζόμενες δράσεις, αν και καθυστερημένες  με βάση την οριακή κατάσταση που βρίσκεται η διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη μας.

Εδώ και πολλά χρόνια η ΟΙΚΙΠΑ προβάλλει τη ανάγκη διαλογής στην πηγή τόσο των οργανικών όσο και των επί μέρους υλικών που θα μειώσουν ουσιαστικά την ποσότητα των απορριμμάτων προς μηχανική επεξεργασία και τελική διάθεση

  1. Ο στόχος που θέτει ο Δήμος για 34% χωριστή διαλογή και επεξεργασία των βιαποβλήτων στα επόμενα χρόνια είναι μη ρεαλιστικός  γιατί παραβλέπει τον παράγοντα της συμμετοχικότητας των πολιτών.

Να πούμε απλώς ότι σήμερα στις χώρες της Ευρώπης  το μέσο ποσοστό κομποστοποίησης των οργανικών αστικών αποβλήτων είναι 15% και ότι ο στόχος  που τίθεται από το Δήμο, έχει επιτευχθεί σε επίπεδο κράτους μόνο από την Αυστρία (35%) με πολύχρονες προσπάθειες και υψηλότατο ποσοστό συμμετοχής των πολιτών

  1. Ο ισχυρισμός ότι «θα κλείσει σύντομα η Ξερόλακκα» είναι επίσης αβάσιμος.

Ας μιλήσουμε λίγο με νούμερα:

Ο Δήμος της Πάτρας παράγει σήμερα 100 χιλιάδες τόνους σκουπίδια και έχει 5% ανακύκλωση. Όταν θα λειτουργήσει το εργοστάσιο  των 53.000 τόνων συνολικά, θα πηγαίνουν προς επεξεργασία 40.000 τόνοι από την Πάτρα (οι υπόλοιποι 13 χιλιάδες από τους άλλους δύο  Δήμους)

Να υποθέσουμε ότι τα επόμενα 5-8 χρόνια η πόλη θα διπλασιάσει  το ποσοστό της στην ανακύκλωση (10%) και θα επιτύχει και μια κομποστοποίηση 10% (πολύ αισιόδοξες προβλέψεις αλλά όχι ανέφικτες αν ξεκινήσουν από τώρα συντονισμένες δράσεις  για υποδομές και ευαισθητοποίηση). Θα έχουμε συνολικά σε βάθος χρόνου ένα ποσοστό 40% στη μονάδα επεξεργασίας και 20% σε ανακύκλωση - κομποστοποίηση.

Θα υπάρχει συνεπώς ένα υπόλοιπο τουλάχιστον 40% (40.000 τόνοι) που ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΞΕΡΟΛΑΚΚΑ αφού δεν υπάρχει στην περιοχή μας άλλος αδειοδοτημένος ΧΥΤΑ και τα κόστη μεταφοράς σε άλλες περιοχές είναι τεράστια…

Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που πρέπει να μεταφέρεται  στους πολίτες.