Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στο κτίριο του Λαδόπουλου για πολλά και σημαντικά θέματα. 

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση εδώ.


Τα θέματα της συνεδρίασης

1. Τροποποίηση-συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ 3492/Β΄/31.12.2012), (ΦΕΚ 2391 Β/25.09.2013), (ΦΕΚ 46 Β/15.1.2014) και (ΦΕΚ 3050 Β/05.09.2017) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (Α΄212) για την σύσταση νέας Οργανικής Μονάδας επιπέδου Τμήματος με ονομασία «Βοήθεια στο Σπίτι» ενταγμένο στη Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας καθώς και την σύσταση δέκα οκτώ (18) θέσεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

2. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων επί των πεζοδρόμων Αγ. Κωνσταντίνου & Παρόδου Κανακάρη» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

3. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Πεισιστράτου αρ.17 (έμπροσθεν και έναντι) και εκ περιτροπής ανά μήνα στάθμευση σε τμήμα της οδού (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

4. Επέκταση του χρόνου παραμονής της προσωρινής μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ, στον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Άστιγγος και Μαινάλου στην περιοχή Γούβας (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

5. Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Πατρέων, έγκριση Υποβολής Πρότασης του Υποέργου 1 της Πράξης Π7 της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων με τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», για την ένταξη της στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με κωδικό ΒΑΑ_2 και τίτλο «Δράσεις για την υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των πόλεων Πατρέων και Αγρινίου», έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

6. Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και επάρκεια προσωπικού για την οικονομική, τεχνική και διοικητική διαχείριση της Πράξης «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση
του θεματικού τουρισμού» και έγκριση υποβολής Πρότασης για την ένταξη της Πράξης «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού
τουρισμού», με κωδικό MIS 5033823, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

7. Έγκριση Μελέτης παροχής υπηρεσιών «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της, διαθεσιμότητα και επάρκεια προσωπικού για την οικονομική, τεχνική και διοικητική διαχείριση της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος» και έγκριση υποβολής Πρότασης για τηνένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος», με κωδικό MIS 5034533, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

8. α) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης αίθουσας στο κτίριο του πρώην Αρσακείου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στον Σύλλογο Οικογένειας Θεραπευτικής Κοινότητας ΓΕΦΥΡΑ του Ο.ΚΑ.ΝΑ. β) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

9. α) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης αιθουσών του ισογείου του κτιρίου του πρώην Αρσακείου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στον Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο β) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

10. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.7 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

11. Έγκριση Μελέτης και Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων», Υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Δράσεις Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Αρμ. Δ/ντής).

12. Έγκριση Μελέτης και Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης ΔσΠ Βιοαποβλήτων» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

13. «Αρχείο Δωρή». Έκδοση λευκώματος και οργάνωση Έκθεσης Φωτογραφίας, για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών. Eγγραφή ποσού 20.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α στον προϋπολογισμό έτους 2019 του Κληροδοτήματος Γεωργίου Οικονομόπουλου, έγκριση της εκταμίευσης του ποσού αυτού από το τραπεζικό λογαριασμό του Κληροδοτήματος. Εκταμίευση του ανωτέρω ποσού από την εξουσιοδοτημένη δημοτική υπάλληλο (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

14. Διάθεση επιστημονικού - τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, στο Δήμο Δυτικής Αχαϊας (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

15. Έγκριση της αριθ. 146/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην 6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.)

16. Έγκριση της αριθ. 345/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην 5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

17. Έγκριση υποβολής τροποποιητικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ του Τ.Π. και Δανείων και του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).

18. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2019, ως δεκτικών στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (οδοιπορικά υπαλλήλων για SPARC και Shaping fair Cities) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

19. Εξέταση ένστασης της Ασκούνης ΑΤΕΒΕ, αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων» κατά του υπ’ αριθ. πρωτ. 65946/Ε3066/2018 εγγράφου του κ. Δ/ντή Έργων Υποδομής (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

20. Εξέταση αιτήματος για σημειακή τροποποίηση εγκεκριμένου ΓΠΣ Δ.Ε. Πατρών στα Ο.Τ. 1618 και 1619 της περιοχής «2η Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης» του σχεδίου πόλεως Πατρών, στην ιδιοκτησία κ.κ. Ανδρικάκου Παναγιώτη και Γεωργίου (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

21. Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθ. 630/25-7-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών, αναφορικά με την τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, επί προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (δρόμων) στις οδούς Κ. Καραμανλή, Αγίου Σπυρίδωνος, Ενιπέως, Μειλίχου στα Ο.Τ./Κ.Χ. 1497Α , 1497Β στην περιοχή «Έξω Αγυιά», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (σχετική η αριθ. 1795/2000 απόφαση του Σ.τ.Ε.)». (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

22. Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύνταξης – κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων (Κ/Χ0 σε τμήμα του οικισμού Μαυρομανδήλα του Δήμου Πατρέων» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

23. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου Νίκου Χρυσοβιτσάνου στο Μπάρι της Ιταλίας, στο πλαίσιο του έργου SPARC (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

24. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων, για έκδοση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Αρμ. Δ/ντής).

25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού- Δασυλλίου - Καβουκάκι- Γούβα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών 2013» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Αυστραλίας, από Κανελλοπούλου έως πάροδο Αυστραλίας 41» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

28. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Πατρέων (Συμβιβαστική Επιτροπή), για το έτος 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

29. Ορισμός τριών μελών Εκτιμητικής Επιτροπής Προσκυρώσεων, έτους 2019 (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
30. Ορισμός τριών μελών Εκτιμητικής Επιτροπής, για αγορές υπό του Δήμου, κοινοχρήστων χώρων κλπ, έτους 2019 (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

31. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, ως μέλους στην συγκρότηση των Επιτροπών α) Χαρακτηρισμού ενός χώρου ως πολυσύχναστου ή μη για να θεωρηθεί ως λουτρική εγκατάσταση και β) των περιπτώσεων του αρθρου 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων, για το έτος 2019 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

32. Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων, για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση από και προς το Δήμο, από 1/1/2019 έως 31/12/2019 (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

33. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων, ανηκόντων σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019 (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

34. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση οδών Νοτίου Διαμερίσματος» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

35. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Σεραζανέτ- Τοίχοι αντιστήριξης, σε διάφορα σημεία του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
36. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου και εκτίμησης της αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας «ΕΕ Αντώνης Γεωργίου Ασκούνης ΤΕΠ», λόγω διάλυσης σύμβασης του έργου «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
37. Έγκριση του από 7-12-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (βεβαίωσης καλής εκτέλεσης), για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης –Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

38. Έγκριση του από 8-1-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (βεβαίωσης καλής εκτέλεσης), για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης –Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

39. Έγκριση του από 13-12-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (βεβαίωση καλής εκτέλεσης), για εργασίες συντήρησης συστήματος εισροών- εκροών, στο πρατήριο καυσίμων (Olikon εφαρμογές Πληροφορικής και Αυτοματισμών) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης –Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

40. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1- 29/2019 πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (καμπάνια Δήμου Πατρέων για Ανακύκλωση Απορριμμάτων και για τα αδέσποτα) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

41. Διαγραφή οφειλής (Θ. Αντωνόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

42. Διαγραφή οφειλής (Α. Βράκας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

43. Διαγραφή οφειλής (Α. Μάρκου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).