Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 15η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 • Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Πατρών κ. Κουκούλη Γεωργίου για την παράσταση στο Ειρηνοδικείο Πατρών κατά τη δικάσιμο στις 22-1-2019(εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)
 • Έγκριση 2ου Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Τμήματος Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής, για την «Προμήθεια θερμής ασφάλτου, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος» για την επικύρωση του Οριστικού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Ανάθεση της υπηρεσίας «Φύλαξη των χώρων: 1) Του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη και 2) Των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου», μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη, το ανώτερο, για διάστημα τριών μηνών, με την διαδικασία του κατεπείγοντος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1121/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ (άρθρο 367 Ν.4412/2016) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω αυξημένης επικινδυνότητας πλημμυρών στους χειμάρρους «ΧΑΡΑΔΡΟ» και «ΞΥΛΟΚΕΡΑ» Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Παράταση σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε δημόσια σχολεία του Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 05/2016 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Παράταση σύμβασης για την «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2017 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή φανερής προφορικής  μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 34ου Νηπιαγωγείου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Παρασκευοπούλου) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Απαλλαγές Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από υπολόγους Πάγιας Προκαταβολής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις για τη γνησιότητα και ισχύ των προσφορών του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχναιίκων 2017 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)