Σε λειτουργία τέθηκε, σήμερα Δευτέρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του Κέντρου Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) της Ελευσίνας. Πρόκειται για το πιλοτικό πρόγραμμα Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου του ΚΠΑ του ΟΑΕΔ Ελευσίνας, με την ενεργοποίηση, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.oaed.gr), δύο δράσεων που απευθύνονται σε ανέργους που διαμένουν και σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Ο ΟΑΕΔ αναφέρει ότι επιχειρήσεις και άνεργοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις παρακάτω δράσεις:

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας.

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον έξι μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ Ελευσίνας. Οι άνεργοι θα έχουν συμπληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), ενώ θα έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και, γενικά, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ Ελευσίνας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται, κατόπιν ενημέρωσης και συνεργασίας με τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών του ΚΠΑ Ελευσίνας, να δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τις κενές θέσεις εργασίας που προσφέρουν.

- Πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης ανέργων, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ανέργων να αναλάβουν επιχειρηματική πρωτοβουλία με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης που θα τους βοηθήσει να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση μόνοι τους ή μαζί με άλλους. Οι άνεργοι, όπως και στην προηγούμενη δράση, θα πρέπει να είναι ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι για τουλάχιστον έξι μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ Ελευσίνας, να διαθέτουν επικαιροποιημένο ΑΣΔ και να έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο σε περιοχές αρμοδιότητας του ΚΠΑ Ελευσίνας και, συγκεκριμένα, στο Δήμο Ελευσίνας, στο Δήμο Ασπροπύργου και στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Στη δράση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι αυταπασχολούμενοι, μετά από τη συνεργασία τους με τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων, υποβάλλουν το επιχειρηματικό σχέδιό τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η δαπάνη για την εφαρμογή των δράσεων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) και, ειδικότερα, του κλάδου ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση). Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση, που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).