Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αναφέρει τα παρακάτω:

"Η κεντρική διοίκηση ιδρύει κατά καιρούς Δημόσιους Φορείς με συγκεκριμένους σκοπούς προκειμένου αυτοί να επιτελούν αντίστοιχο έργο και να βρίσκονται στην υπηρεσία του πολίτη.

Ένας από τους προαναφερθέντες Δημόσιους Φορείς είναι και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας που η πολιτεία το έχει επιφορτίσει να αποτελεί τον τεχνικό της σύμβουλο, βασιζόμενη στο αναγνωρισμένο επιστημονικό υπόβαθρο των μελών του.

Σε πολλές περιπτώσεις σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις το Τεχνικό Επιμελητήριο ως τεχνικός σύμβουλος καλείται να συμμετέχει σε όργανα και διαδικασίες τα οποία σχετίζονται με την διενέργεια διαγωνισμών (π.χ. μελετών, παροχής υπηρεσιών, έργων) ενώ παράλληλα συμμετέχει σε πολλά γνωμοδοτικά όργανα που σχετίζονται με θέματα ενδιαφέροντος του.

Οι εκπροσωπήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου στα προαναφερθέντα όργανα γίνονται, μέσω έμπειρων μελών του που απρόσκοπτα, ακηδεμόνευτα, ανιδιοτελώς, εθελοντικά, και χωρίς την οποιαδήποτε αποζημίωση ή ανάλογα αντισταθμιστικά οφέλη, για να υπηρετήσουν την πολιτεία. Σημειωτέων δε, ότι κατά τον ορισμό τους η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας τους καθιστά σαφές ότι η εκπροσώπηση γίνεται πάντα αξιοποιώντας την επιστημονική επάρκεια των μελών με αδιαπραγμάτευτο στόχο το συμφέρον του πολίτη.

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί, σπάνια ευτυχώς, ότι μέλη μας δέχονται αδόκιμα και άκομψα μερικές φορές, πιέσεις για επίσπευση των γνωμοδοτήσεων τους.

Παρακαλούμε θερμά για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων, για τον σεβασμό των εκπροσώπων μας αλλά και για την τήρηση των διαδικασιών σε οποιαδήποτε από το νόμο όργανα στα οποία αυτά συμμετέχουν (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, κ.λ.π.).Η συνεργασία και η διευκόλυνση της λειτουργίας θεσμοθετημένων οργάνων είναι βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και να έχουν ουσιαστική συνεισφορά στο έργο που καλούνται από την πολιτεία να εκτελέσουν.

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και η Διοικούσα Επιτροπή είναι οι μόνοι αρμόδιοι οι οποίοι είναι στην διάθεση του οποιουδήποτε θελήσει να ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με τις εκπροσωπήσεις των μελών του ΤΕΕ/ΤΔΕ."