Την 29η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, συνεδριάζει το Σώμα με τα παρακάτω θέματα:

1. Καθορισμός συντελεστών έτους 2019 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και άλλης δαπάνης, από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (σχετική η αριθ. 864/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
2. Τέλη κοινοχρήστων χώρων και διαφημίσεων, έτους 2019 (σχετική η αριθ. 865/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –Αρμ. Δ/ντρια).
3. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πατρέων, έτους 2019 (σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητές: αρμόδιοι Αντ/ρχοι και Δ/ντές).
4. Έγκριση της μελέτης του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1- Άνω Πόλη)» του Δήμου Πατρέων και υποβολή πρότασης (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
5. Ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος της μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου «Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
6. Έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ του Κοινωνικού Οργανισμού, που αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, στον Πίνακα Στοχοθεσίας, στην Εισηγητική Έκθεση και στον Οικονομικό Προϋπολογισμό, έτους 2019 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης –Πρόεδρος Δ.Σ Κοινωνικού Οργανισμού).
7. Έγκριση της αριθ. 93/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στον Προϋπολογισμό του οικον. έτους 2019, στη Στοχοθεσία και στο Σχέδιο Δράσης του (εισηγητής: κ. Δήμαρχος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
8. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος –Αρμ. Δ/ντής).
9. Αποψίλωση πρασίνου και υποδομών ποτίσματος στον Κόκκινο Μύλο, κατεδάφιση των δημοτικών οδών σε Βραχνέικα, Μονοδένδρι, Ροίτικα και στο Ρίο. Κλήση σε ακρόαση για τις δημοτικές οδούς από το Κάστρο του Ρίου έως τον Άγιο Βασίλειο (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος).
10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
12. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή οδού, από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακας έως Αρχαιολογικό Χώρο Βούντενης (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
13. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων (2015) στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
14. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 50/2018 πρωτόκολλου καλής εκτέλεσης, για την υπηρεσία «παροχή κωδικών για την πρόσβαση στην διαδικτυακή υπηρεσία Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
15. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 40, 41, 42, 43/2018 πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων – διοργανώσεων του Δήμου Πατρέων, Βιντεοσκόπηση, Κάλυψη σε μορφή ψηφιακής εικόνας των δραστηριοτήτων (καμπάνια) του Δημάρχου Πατρέων, Σύνταξη ενημερωτικού δελτίου από την αποδελτίωση Ημερήσιου Τύπου και λοιπών εντύπων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
16. Έγκριση του από 06-11-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών, λόγω φυσικών καταστροφών, για πρόσβαση Πυροσβεστικών Οχημάτων προς πρόληψη – αντιμετώπιση πυρκαγιών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.080,28€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
17. Έγκριση του από 31-10-2018 πρωτοκόλλου τμηματικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για την «Συντήρηση της διασύνδεσης Internet στη Ξερόλακα με τον Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
18. Έγκριση του από 14-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας, για παροχή υπηρεσιών (τοποθέτηση συστήματος ABS), από εξωτερικά συνεργεία, για την επισκευή του κλειστού φορτηγού ΔΠ 61 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
19. Έγκριση των από 29-11-2018 πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής, για την εκτέλεση εργασιών νεωκόρων και ιεροψαλτών (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
20. Έγκριση του από 31-10-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, για την Ασφάλιση Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
21. Έγκριση του από 17-10-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή (Ηλίτσα Παπασπυροπούλου), για την εκτίμηση αξίας ακινήτων (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
22. Λήψη απόφασης, για την ορθή επανάληψη της αριθ. 797/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στη μείωση του μισθώματος κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην Πάτρα, επί της οδού Κορίνθου 334, μόνο ως προς το σκέλος του ποσού που υπολογίστηκε εσφαλμένα (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
23. Διαγραφή οφειλής (Μ. Λάζαρη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
24. Διαγραφή οφειλής (Κ. Ξουρή) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
25. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ε. Οικονόμου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
26. Διαγραφή οφειλής (Γ. Παπαδόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
27. Διαγραφή κλήσεων, λόγω πολλαπλών εγγραφών (Δ. Πολάτος κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).