Την άμεση επιστροφή φόρων έως 10.000 ευρώ προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η επίσπευση των διαδικασιών επιστροφής του φόρου εισοδήματος ή του ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου. Η επιστροφή διενεργείται άμεσα για αιτήματα που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, εφόσον τα συνολικά αιτήματα του δικαιούχου ανέρχονται μέχρι και του ποσού των 10.000 ευρώ ανά φορολογία.

Σε μεταγενέστερο χρόνο θα μπορεί να διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος.

Σημειώνεται ότι δεν θεωρούνται ως εκκρεμείς υποθέσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη την αυστηροποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, ώστε ο υπόχρεος να μην καταβάλει άμεσα τον φόρο που αναλογεί στο προς μεταβίβαση ακίνητο, αλλά το ποσό που αναλογεί για την συνολική του ακίνητη περιουσία.