Εγκρίθηκε  από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που συνεδρίασε την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, η υποβολή  πρότασης για ένταξη του έργου: Αποκατάσταση και Επέκταση – Αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα) στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με 916.360 ευρώ, προκειμένου η μονάδα να καταστεί λειτουργική, με βάση τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

«Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρειά μας εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Έχουμε διαμορφώσει έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό και στο πλαίσιο αυτό, σύντομα η  Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΔΕ πρόκειται να εκδώσει πρόσκληση για την ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Στη συγκεκριμένη πρόταση, όπως εξήγησε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, δε θα είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση μεμονωμένου έργου αναβάθμισης υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, γι αυτό και η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε στην ανάγκη χρηματοδότησης των εργασιών.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι  Δυτικής Αχαΐας, Αθανάσιος Ραυτακόπουλος και Σπύρος Δημόπουλος, ο βοηθός Δημάρχου Ξενοφών Μπαχράς, ο πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Σπύρος Τραχάνης και ο  Χρήστος Κορδάς, Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΦΟΔΣΑ.   Από κοινού εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη λύση που έδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης των αναγκαίων εργασιών.

Στις εργασίες αποκατάστασης βλαβών, επέκτασης και αναβάθμισης της υφιστάμενης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Φλόκα, περιλαμβάνονται:

  • Αποκαταστάσεις βλαβών στην υφιστάμενη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργική.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για την αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης κατ’ ελάχιστον 100 m3/ημέρα και συνοδών έργων αυτής.

Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική αποκατάσταση και επέκταση-αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτήσεις εκροής για ανακυκλοφορία στα εν λειτουργία κύτταρα υγειονομικής ταφής, για περιορισμένη άρδευση και για υπεδάφια διάθεση.