Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Δέδες, η εταιρεία «GD INFRASTRUTTURE S.R.L.» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος στην όγδοη εργολαβία Μιντιλόγλι - Βιομηχανική Περιοχή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος.

Η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 25.197.885,62 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε έκπτωση 52,42%.

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μετείχαν, εκτός του προσωρινού αναδόχου, άλλα επτά σχήματα (με τις ακόλουθες προσφορές):

  • Κοινοπραξία ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ-Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ (46,78%)
  • Κοινοπραξία Ξανθάκης ΑΤΕ-Αφοι Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ (46,20%)
  • J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ (41,10%)
  • Κοινοπραξία ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ-ΕΚΤΕΡ ΑΕ (40,85%)
  • ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές ΑΕ (37,54%)
  • ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (35,40%)
  • ΤΕΡΝΑ ΑΕ (29,89%)

Στο τμήμα Μιντιλόγλι-ΒΙΠΕ Πάτρας (Χ.Θ. 0-7.270) φορέας υλοποίησης του έργου είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το κόστος του έργου είναι 74,4 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 60 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου είναι 42 μήνες, που σημαίνει πως αν το έργο ξεκινήσει μέχρι το φθινόπωρο τότε θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022. Η χρηματοδότηση του έργου, όπως και όλων των εργολαβιών (οκτώ) του Πάτρα-Πύργος προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα προς κατασκευή έργα είναι: Αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ. -0+288 μέχρι Χ.Θ. 7+270, μήκους 7,56 km, το οποίο διαμορφώνεται με διαπλάτυνση και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου, νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι και κάθετοι δρόμοι, λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή έργα αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης, έργα σήμανσης - ασφάλισης - περίφραξης, τεχνικά έργα (γέφυρες, άνω και κάτω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης - πυρόσβεσης, κ.λπ.

Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου, περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών, τεχνικών έργων, έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων, ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, ηχοπετασμάτων, μετατόπισης - αποκατάστασης δικτύων οργανισμών κοινής ωφελείας κ.λπ.