Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 11η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 γίνεται έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής, με τα παρακάτω θέματα:

  1. α) Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατόπιν έρευνας αγοράς, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ  του Ν4412/2016 και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου, για την προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δικτύου Ελλήνων Εθελοντών Κτηνιάτρων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που αφορά στις μαζικές στειρώσεις αδέσποτων ζώων στο Δήμο Πατρέων.

       β) Ανάθεση της προμήθειας των κτηνιατρικών φαρμάκων στην εταιρεία «Ι. Μαδεμοχωρίτης & ΣΙΑ ΙΚΕ», έναντι συνολικού ποσού 7.492,88€ (με ΦΠΑ).

       γ) Ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

       δ) Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

  1. Εξέταση της αριθ. 47777/3-7-2018 εμπρόθεσμης ένστασης της εταιρείας ΄΄ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ΄΄ και του από 5-7-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας Ευπαθών Ομάδων και των Ν.Π.Δ.Δ., που αφορά στην διαδικασία δημοσίας σύμβασης με συνοπτικό διαγωνισμό για τις ΄΄Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής όλων των εκτυπωτικών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεμοιοτυπικά και plotter), όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων καθώς και τοποθέτησης των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους – ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ – CPV: 50313200-4 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)