Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας σας γνωρίζει ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί «άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης» στον προβλήτα Νο2 του Βορείου Λιμένα Πάτρας, την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 09:30.

"Η καταπολέμηση ενός περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας δεν είναι απλή υπόθεση και προϋποθέτει γνώση, κατάλληλη οργάνωση και εμπειρία, ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού και πρωτίστος ετοιμότητα, ταχύτητα και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

Για τους λόγους αυτούς καθιερώθηκε στη Χώρα μας και διεθνώς η ύπαρξη κατάλληλου σχεδίου καταπολέμησης (CONTINGENCY PLAN), ώστε τα περιστατικά
ρύπανσης να εντοπίζονται και να καταπολεμούνται άμεσα, με τις μικρότερες δυσμενείς επιδράσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός επάρκειας του υφιστάμενου σχεδιασμού και της οργάνωσης, του εξοπλισμού και του προσωπικού
σε κάθε περιοχή πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης», με σκοπό την ενεργοποίηση των Λιμενικών Αρχών και την συνεργασία τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με τους συναρμοδίους τοπικούς φορείς, Αρχές, Υπηρεσίες κ.τ.λ, καθώς και τον εντοπισμό και καταγραφή τυχόν αδυναμιών, ώστε να ληφθούν κατάλληλα διορθωτικά.