Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 5η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση ή μη των από 24/2/2014 Προσφυγών του Δήμου Πατρέων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά των υπ’ αριθ. 8/2014 και 9/2014 αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμενάρχη(εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Νομική στήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων κ. Παναγιωτόπουλου Ευσταθίου (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρών)
 • Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής έτους 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 35151/2018 Απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου: «Αποκατάσταση φθορών εξωτερικής τοιχοποιίας Δημοτικού Κτιρίου Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων και πρόκλησης ζημιών σε όμορα κτίρια», συνολικού προϋπολογισμού 24.586,71 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 και έγκριση δαπάνης και ψήφιση της σχετικής πίστωση ποσού 24.586,71 € (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση ή μη του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί παράτασης ισχύος προσφορών του έργου «Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου πρώην Αρσακείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 1ου Πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)
 • Έγκριση ή μη Πρακτικού ΙΙΙ για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές Μελέτες και Τεύχη Δημοπράτησης Έργου Επέκτασης ΧΥΤ» (Προσωρινός Ανάδοχος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Σοφιανού – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)
 • Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρκτική διερεύνηση ευστάθειας πρανούς σε τμήμα της οδού Αχαικής Συμπολιτείας στην περιοχή Ζαβλανίου του Δήμου Πατρέων (Προσωρινός Ανάδοχος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων (Β΄ Φάση) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Φωτιστικών, Συστήματος Κεντρικής Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πατρέων καθώς και λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό», συνολικού προϋπολογισμού 663.340,48 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για το έργο: «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.126,25 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομής τηλεφωνικού κέντρου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.915,99 €, για την επιστροφή του ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.488,46 € για απόδοση εισφορών σε ΒΙΟΠΑ (απόδοση ποσού που αφορά στην περίοδο από 1-1-2018 έως και 30-4-2018) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Δημοτικού υπαλλήλου (Αγγελόπουλος), για πληρωμή τελών κυκλοφορίας Μ.Ε. του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)