Την 20η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το Σώμα με τα παρακάτω θέματα: 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία), ιδιοκτησίας των κ.κ Κων/νου και Ανδρέα Παπαφιλιππόπουλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2016 Διορθωτική πράξη εφαρμογής επί της υπ’ αριθ. 3/98 Μεμονωμένης πράξης Εφαρμογής, στην περιοχή ²Ρέμα-Παγώνας² του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 38/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (σχετική η αριθ. 38/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντης).
 2. α) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, β) Έγκριση υποβολής πρότασης από τον Δήμο Πατρέων έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις», της ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ  (εισηγητής:Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 3. Έγκριση γνωμοδότησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την προμήθεια του υπολειπόμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού, για τον οποίο δεν κατατέθηκε προσφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 13/10/2017, για την προμήθεια υγρών καυσίμων με συσκευές ελέγχου (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 4. Έγκριση της αριθ. 39/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην Γ΄ Αναμόρφωσή του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 5. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση σκελετών στεφανιών (διαφόρων μεγεθών), από τα Δημοτικά Κοιμητήρια (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπλ. Προϊστ.).
 6. Εξέταση ένστασης της ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., αναδόχου του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων», κατά του υπ’ αριθ. πρωτ. 159238/Ε4345/21-02-2018 εγγράφου του Δ/ντή Έργων Υποδομής (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Σεραζανέτ- τοίχοι αντιστήριξης, σε διάφορα σημεία του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων (2015) στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 9. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή και Ανέγερση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ), διαμερίσματα τύπου Α και Β, για άτομα με νοητική στέρηση» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα Συντήρησης και Συμπλήρωσης υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
 11. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Σεραζανέτ – Τοίχοι αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 12. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων (2015) Μεσσάτιδας, Παραλίας, Βραχναιΐκων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 13. Καθορισμός συμπληρωματικού κωδικού του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018, που είναι δεκτικός στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 14. Έγκριση του από 28/02/2018 πρωτοκόλλου τμηματικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών της επιτροπής της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για τη Συντήρηση της διασύνδεσης Internet στην Ξερόλακα, με το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 15. Έγκριση των από 13-03-2018 Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσίας της επιτροπής του άρθρου 221 παρ.11δ΄του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την Συντήρηση WiFi Hotspots - CPV: 50333000-8 περιόδου Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (σεμινάριο της «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.») (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (σεμινάριο της «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ») (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 18. Έγκριση του υπ’ αριθ. 1/23-03-2018  πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης, για την συνδρομή του Δήμου Πατρέων στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔήμοςΝΕΤ (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 19. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στα τμήματα εκτός προβολών, στις πλατείες, έτους 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 20. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση α) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 21. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη – Αποκατάσταση βατότητας οδού στη θέση Αγία Μαρίνα, της Τ.Κ. Μοίρας του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 22. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους, για το έργο «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο Δήμο Πατρέων (2016)» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 24. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων οδού Ευβοίας και λοιπών οδών Νοτίου Διαμερίσματος» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης της οδού Αθανασίου Διάκου στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Διανοίξεις οδών 2016» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 27. Έγκριση απόσυρσης αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες και τεύχη δημοπράτησης έργων ΜΕΑ και ΜΕΒ και έργου επέκτασης ΧΥΤ, στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» και έγκριση ανάκλησης απόσυρσης αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων, στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπλ. Προϊστ.).
 28. Έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος Επιτροπής).
 29. Επιστροφή ποσού (Ν. Γιαννόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 30. Επιστροφή ποσού (ορθή επανάληψη της αριθ. 127/2018 Α.Δ.Σ.) (Πανεπιστήμιο Πατρών) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 31. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ε. Αδαμοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 32. Διαγραφή οφειλής (Δ. Γεωργόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 33. Διαγραφή οφειλής (μερική) (Ι. Καρέλας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 34. Διαγραφή οφειλής (μερική) (Η. Λιακόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 35. Διαγραφή οφειλής (μερική) (Ι. Μπαλάση) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 36. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Παπαγιαννοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 37. Διαγραφή οφειλής (ΠΙΚΠΑ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 38. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Πρωτόπαπα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 39. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Μ. Σακαμπέτη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 40. Διαγραφή οφειλής (Σίγμα Ναυτιλιακή Α.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 41. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ν. Στάμος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 42. Διαγραφή οφειλών από τέλη ελλιμενισμού (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 43. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Β. Φλογεράς) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).