Προστασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα -
Οι προκλήσεις του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR