Όμως χάριν «οικονομίας λόγου» δεν την αναλύω και εστιάζω σε αυτές κάθε αυτές τις δυνατότητες μιας χωρικής ενότητας όπως ο Δήμος Καλαβρύτων.
Αβίαστα μπαίνει στο δημόσιο διάλογο ένα βασικό πρώτο ερώτημα:

Σε ποιο βαθμό η περιοχή μας έχει αξιοποιήσει τα συγκριτικά αναπτυξιακά της πλεονεκτήματα τα τελευταία είκοσι χρόνια;

Η απάντηση από όσους υπηρετούν και υπηρέτησαν θέσεις με ευθύνη τον τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμού και την ιεράρχηση έργων και δράσεων δίνεται επίσης αβίαστα σε κάθε τόνο και με κάθε τρόπο ! Είμαστε πλέον η «Μύκονος του Χειμώνα»!

Με απλά λόγια οι παρεμβάσεις σε κάθε γωνιά του Δήμου μας είναι τόσες σε μέγεθος ,τέτοιες σε ποιότητα και ορθολογική διαχείριση πόρων , που έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και το έργο συνεχίζεται !

Αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα τότε δεν είναι παράλογο να φθίνουμε πληθυσμιακά ! Δεν είναι παράλογο οι νέοι άνθρωποι να φεύγουν με κάθε ευκαιρία ! Δεν είναι παράλογο τα σχολεία μας να κλείνουν !! Επιπλέον αν έχουμε αξιοποιήσει σε τέτοιο βαθμό τις δυνατότητες παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων, έχουμε αξιοποιήσει σε τέτοιο βαθμό τις δυνατότητες του τουρισμού ,έχουμε αξιοποιήσει σε τέτοιο βαθμό τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και παρόλα αυτά το έμψυχο δυναμικό μας φεύγει, τότε τι μέλλον μπορεί να έχει η περιοχή μας ;

Τι συμβαίνει οι συμπατριώτες μας «μισούν» έναν τόπο που βιώνει μια τέτοια αναπτυξιακή έκρηξη !!
Προφανώς όχι !

Μια πρώτη σύντομη εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες για όλους και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι προσανατολισμένες σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν μικρή χρονική διάρκεια μέσα στο έτος και μικρά επίσης περιθώρια εισοδήματος σε σχέση με την ένταση της εργασίας που καταβάλλεται. Σε αυτό προφανώς και έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο, εκτός από τους γενικότερους εθνικούς όρους , και οι προτεραιότητες που έχει υιοθετήσει αναπτυξιακά η τοπική μας αυτοδιοίκηση τις τελευταίες δεκαετίες !

Κοινωνικά και οικονομικά, η κρίση κατέστρεψε την αστική οικονομία προκάλεσε και επιδείνωσε την αστική φτώχεια! Η δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση στα αστικά κέντρα που φάνταζε μονόδρομος για τους νέους ανθρώπους πλέον έχει μετατραπεί σε προθάλαμο για την αναζήτηση μιας ευκαιρίας και προοπτικής εκτός χώρας !!

Τα Καλάβρυτα είναι ένα πολύ δυνατό brand name που με βασικό στρατηγικό εργαλείο την χωρική συνοχή, μπορούν να αποτελέσουν ένα δυναμικό πόλο, ένα ζωντανό σημείο, με βιοτικό επίπεδο ανώτερο από ομοειδείς περιοχές στον εθνικό και ευρωπαϊκό αναπτυξιακό χάρτη.
Άλλωστε η «Χωρική Συνοχή» είναι βασική έννοια στην Ε.Ε «Ευρώπη 2020» και για την εφαρμογή της υπάρχουν σειρά από δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία . Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής και ενδέχεται να συμπεριληφθούν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (Jessica, Jeremie, Elena) και προγράμματα (Horizon 2020, Life+, Εθνικά Προγράμματα), καθώς και κρατικές ενισχύσεις.

Τι χρειάζεται για να συμβεί αυτό με μία πρόταση ;

Συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο που θα αντιλαμβάνεται τον Δήμο μας σαν μια ενιαία χωρική οντότητα που αξιοποιεί τις επιμέρους παραγωγικές , τουριστικές και πολιτιστικές της δυνατότητες με καταλύτη τις νέες τεχνολογίες, τα ιδιωτικά και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία .
Η δημιουργία μικρών βιώσιμων συνεργατικών σχημάτων ,η μείωση του ενεργειακού κόστους(ενεργειακές κοινότητες -Net metering) ,η διευκόλυνση των επιχειρηματικών προσπαθειών ιδιαίτερα των νέων , η προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα και η ενσωμάτωση των νέων ανοικτών τεχνολογιών μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές για την οικονομική και κοινωνική ανασύνταξη της περιοχής.

Συμπερασματικά η περιοχή μας δεν έχει εξαντλήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αντιθέτως έχει μεγάλες παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητες που αν αξιοποιηθούν ,θα συγκρατήσουν την φυγή του πληθυσμού ,αρκεί να υπάρξει μια νέα στρατηγική που οι κινητήριες δυνάμεις της δεν θα ξεκινούν από το «χιόνι» και θα σταματούν στο «τυρί» αποκλειστικά!

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ