Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ως επιστημονικός φορέας τεκμηρίωσης της ΓΣΕΕ με εμπειρία σχεδόν 30 ετών έχει να επιδείξει σημαντικό έργο σε θέματα απασχόλησης, οικονομίας, εκπαίδευσης συμβάλλοντας θετικά στην διαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών για τη χώρα μας.

Στην περιφέρεια και ειδικότερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΠΔΕ μετράει είκοσι τρία χρόνια συνεχούς παρουσίας με καινοτόμες παρεμβάσεις προς όφελος των εργαζομένων και των ανέργων, μέσα από την οποία κατόρθωσε να εδραιωθεί και να καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών της Περιφέρειας μας.

Μία από αυτές τις παρεμβάσεις, η οποία υλοποιείται από το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΠΔΕ τα τελευταία 5 χρόνια βρίσκοντας μεγάλη ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, αποτελεί το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων, μία πρωτοβουλία η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσα από τη λειτουργία του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων στοχεύει στην παροχή ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσιών έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, υποστήριξης ανέργων και εργαζομένων σε θέματα εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής  Εργαζομένων & Ανέργων είναι οι ακόλουθες:

Α. Εξατομικευμένη νομική πληροφόρηση εργαζομένων σε θέματα εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων και των ριζικών αλλαγών στις διατάξεις που διέπουν το Εργατικό Δίκαιο και το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, όλοι οι εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις (εργοδοτικές συμπεριφορές, εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, αοριστία και πολυπλοκότητα νέου ασφαλιστικού συστήματος) που θέτουν σε κίνδυνο τα εργασιακά τους δικαιώματα και καθιστούν δυσχερή την εκτίμηση των συνταξιοδοτικών τους δυνατοτήτων. Οι καταστάσεις αυτές απαιτούν εξειδικευμένη διαχείριση της κάθε περίπτωσης ώστε να δοθούν ορθές και ασφαλείς πληροφορίες – κατευθύνσεις σε κάθε εργαζόμενο. Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται με την επεξεργασία εξειδικευμένων – εξατομικευμένων ερωτήσεων από την ομάδα νομικών. Αναλυτικότερα, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα γραπτής διατύπωσης των σχετικών ερωτημάτων του σε συγκεκριμένες φόρμες με την υποστήριξη των συμβούλων της δομής, οι οποίες στη συνέχεια επεξεργάζονται από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους και δίνονται απαντήσεις. Ενδεικτικά ερωτήματα που απαντώνται:

 • Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
 • Διαδοχική ασφάλιση
 • Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
 • Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης
 • Παράλληλη ασφάλιση
 • Απασχόληση συνταξιούχων

Β. Υπηρεσίες ομαδικής νομικής πληροφόρησης εργαζομένων (εργαστήρια) για εργασιακά θέματα και θέματα κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου

Για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των εργαζομένων διοργανώνονται ομαδικά εργαστήρια όπου η ομάδα των νομικών παρουσιάζει και αναλύει εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα με στόχο την ενημέρωση αλλά και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών στους συμμετέχοντες. Η διαπίστωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από συγκεκριμένο κλάδο ή συνδικαλιστική οργάνωση να λάβουν ενημέρωση  σε συγκεκριμένο ζήτημα (εργασιακό ή ασφαλιστικό) αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για το σχεδιασμό των εκδηλώσεων ομαδικής πληροφόρησης.

Γ. Εξατομικευμένη πληροφόρηση για τα επαγγέλματα, την εκπαίδευση / κατάρτιση, την αγορά εργασίας

Η πληροφόρηση συμβάλλει στην ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας (ένταξη, επανένταξη, διατήρηση, ανάπτυξη). Η έννοια της πληροφόρησης αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών ενός ατόμου για την συλλογή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την επιλογή των πληροφοριών που κρίνει ότι του χρειάζονται τη δεδομένη στιγμή.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και εξελίξεις σε όλους τους τομείς, η πληροφόρηση κρίνεται απαραίτητη με σκοπό την ενίσχυση του ατόμου σε θέματα αναγνώρισης αναγκών, αλλά και των κοινωνικών δομών και πολιτικών που αναπτύσσονται. Ενδεικτικά, αφορά πληροφόρηση ως προς τις θέσεις εργασίας της ελληνικής οικονομίας, τις μεταβολές σε θέματα της απασχόλησης, τους τομείς και κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, τις διαδρομές απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων και την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, τους φορείς και οργανισμούς που εμπλέκονται ή / και παρέχουν υπηρεσίες στα παραπάνω θέματα, τις δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους επαγγελματικούς συλλόγους και τις οργανώσεις εκπροσώπησης των εργαζομένων, το υφιστάμενο πλαίσιο και τις εξελίξεις σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα.

Αναλυτικότερα, παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης για θέσεις εργασίας/απασχόλησης για δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα ή για προκηρύξεις θέσεων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ ή για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης/απασχόλησης όπως Voucher, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σε δήμους κλπ. Όταν κάποιος ωφελούμενος έρχεται στη δομή και ζητά υποστήριξη για κάποια προκήρυξη και στην συμπλήρωση της αίτησης, τότε ο σύμβουλος πληροφορεί τον ωφελούμενο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση, τις προϋποθέσεις για την αίτηση, τις ημερομηνίες προθεσμίες και τον τρόπο υποβολής της αίτησης.

Διευκρινίζεται ότι το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ, ΔΕΝ λειτουργεί ως γραφείο «εξυπηρέτησης πολιτών» αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, αλλά ως δομή που παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή από τον/την ωφελούμενο/η.

Δ. Υπηρεσίες ομαδικής πληροφόρησης (εργαστήρια) για τα επαγγέλματα, την εκπαίδευση / κατάρτιση, την αγορά εργασίας

Σκοπός των εργαστηρίων πληροφόρησης είναι η ενθάρρυνση της αυτενέργειας των ωφελουμένων σε θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας εν γένει, καθώς και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν την διαδικασία αυτή. Επί παραδείγματι, στο εργαστήριο πληροφόρησης με θεματικό αντικείμενο «Ορθή συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων ΑΣΕΠ» στόχος είναι η απόκτηση και επικαιροποίηση τεχνικών γνώσεων που αφορούν στην διαδικασία συμπλήρωσης αιτήσεων ΑΣΕΠ, αλλά και η κατανόηση του νομικού πλαισίου που διέπει μία προκήρυξη ΑΣΕΠ.

Απώτερος σκοπός είναι οι ωφελούμενοι με την γενική καθοδήγηση του συμβούλου απασχόλησης να είναι σε θέση να συμπληρώνουν ορθά και να υποβάλλουν αιτήσεις ΑΣΕΠ, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και εν τέλει την  αυτοπεποίθησή τους.

Ε. Υπηρεσίες ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής Εργαζομένων & Ανέργων

Διενέργεια συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής με στόχο την εξατομικευμένη υποστήριξη και ενδυνάμωση ανέργων και εργαζομένων,  ατομική και κοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση για την επαγγελματική ανάπτυξη, τις εκπαιδευτικές επαγγελματικές επιλογές, την προετοιμασία για την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας.

Στ. Υπηρεσίες ομαδικής επαγγελματικής συμβουλευτικής (εργαστήρια) εργαζομένων & ανέργων

Σκοπός των ομαδικών εργαστηρίων είναι να διερευνηθούν γνώσεις και δεξιότητες και να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να δοκιμάσουν νέους, εναλλακτικούς τρόπους ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικοί στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία που προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλα άτομα με κοινά θέματα, προβληματισμούς, επιδιώξεις, να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις και να αποκομίσουν νέες γνώσεις για ζητήματα που τους αφορούν. Η διενέργεια των εργαστηρίων βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και η διάρκεια τους προσδιορίζεται από 2 έως 5 ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των ωφελουμένων.

Τα εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης/επαγγελματικού σχεδιασμού ή επαναπροσδιορισμού και ομάδες αυτοανάπτυξης που υλοποιούνται ανήκουν στους ακόλουθους άξονες:

 • Διαχείριση του άγχους στην εργασία/στην ανεργία
 • Δεξιότητες Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
 • Δεξιότητες δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας
 • Τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας
 • Επαγγελματική προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα
 • Εργασιακός εκφοβισμός (mobbing)
 • Επαγγελματική εξουθένωση (burn out)
 • Επαγγελματικά περιγράμματα
 • Μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες ή διατύπωση σχετικών ερωτημάτων θα πρέπει να απευθυνθούν στη δομή του ΔΥΠΣ για τη Δυτική Ελλάδα:

ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Κολοκοτρώνη 20

6ος όροφος

26221 Πάτρα

Τηλ. 2610.624755

Email: [email protected]

Site: www.inegsee.gr

Σταυρούλα Παναγοπούλου Νικολάου

Πρόεδρος Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας