Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 13 η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 47/2018 απόφασης (Ειδική Διαδικασία) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
 • Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση καντινών για τα έτη 2018 και 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης έργων Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1 ου πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Πατρέων» εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)
 • Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/479 και Β/478) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.913,34 , για την πληρωμή του 10% του 6 ου λογαριασμού – πιστοποίησης εκτελεσθέντων εργασιών της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)/Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Βραχναιίκων, του Δήμου Πατρέων», στον ανάδοχο κ. Ι. Μπαλάτσα (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 710.000,00 €, για εισπρακτικά ΔΕΗ για Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 32.743,50 € (προκαταβολή εκ του συνολικού ποσού των 122.743,50 €) καθώς και 2.804,87 € (αμοιβή δικηγόρου και δικαστικά έξοδα), για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (πλατεία), ιδιοκτησίας της κας Άννας – Μαρίας Πανίτσα του Λεωνίδα (κληρονόμος του κ. Δημητρίου Πανίτσα), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2002 Διορθωτική επί της υπ’ αριθ. 1/97 πράξης εφαρμογής των περιοχών ΄΄Μπεγουλάκι – Μακρυγιάννη΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.965,19 € (προκαταβολή) εκ του συνολικού ποσού των 14.765,19 €, για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) ιδιοκτησίας των κ.κ. Αλέξη και Ιωάννη Γκολφινόπουλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/90 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Κάτω Συχαινά – Ανθούπολη΄΄ του Δήμου Πατρέων(εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00 €, επ’ ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών, κας Αναστασίας Κωνσταντίνου – Καφέζα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 632,84 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, στους κατοίκους της Ξερόλακας (δικαιούχους απαλλαγών Δημ. Τελών) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 75,53 €, για την επιστροφή του ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κάτοικο της Ξερόλακας, κα Παναγοπούλου Ελένη (δικαιούχου απαλλαγής Δημ. Τελών) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 818,66 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, στους κατοίκους της Ξερόλακας (δικαιούχους απαλλαγών Δημ. Τελών) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 753,70 €, για την επιστροφή του ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στον κ. Σωτηρακόπουλο Ιωάννη (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,67 €, για την επιστροφή του ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κα Σπίνου Αντιγόνη του Γεωργίου (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5,03 €, για την επιστροφή του ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κα Ραύτη Βασιλική (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 615,18 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Δημακογιάννη Δημήτριο του Γεωργίου (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 913,90 € (140,00 € στον κ. Παναγόπουλο Σωκράτη και 773,90 € στην κα Παπασπυροπούλου Αγγελική συζ. Γεωργίου) ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.049,00 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στο Πανεπιστήμιο Πατρών (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 18.104,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την ανάθεση υπηρεσίας βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων και έργων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
 • Σύσταση – χορήγηση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγων διαχειριστών στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πατρέων για το έτος 2018 και έγκριση δαπάνης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 24.000,00 € (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 1 ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης - Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)