Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 27η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

  • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. Α2255/2017 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (Τακτική διαδικασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Ζορμπάς – Νομικός Σύμβουλος)
  • Ακύρωση της υπ’ αριθ. 153/20-2-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 20ης Φεβρουαρίου 2018 και λήψη απόφασης για την μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 463/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική  Σύμβουλος)
  • Έγκριση πρακτικών Γνωμοδοτικού Οργάνου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια γεωργικού καταστροφέα» C.P.V.: 16000000-5 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της δημοπρασίας του έργου: «Συμπληρωματικά έργα στο Δημοτικό γήπεδο Άνω Καστριτσίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • 1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 2.240.832,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αριθ. 2/2018 Μελέτη Διακήρυξη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και 2) Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.011.000,00 € (σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ) για την εν λόγω προμήθεια (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών», προϋπολογισμού δαπάνης 496.341,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2018 μελέτη Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 496.341,00 €,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Ανατροπή απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/204) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Ορισμός του δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου και έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.764,08 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την αμοιβή του που αφορά στην άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων σχετικά με την υπ’ αριθ. 1115/2017 απόφαση του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική  Σύμβουλος)
  • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 59.997,64 €, για το έργο: «Ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων για την επισκευή όψεων Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Δημοτικού υπαλλήλου (Αντίοχος) για πληρωμή τελών ταξινόμησης και Κ.Τ.Ε.Ο.  οχημάτων του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αναπληρωτής Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)