Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Πατρέων με αφορμή την Δημοσίευση του νέου Ν. 4497/2017, 13 Νοεμβρίου 2017 Τεύχος Α’ αριθ. φύλλου 171 με τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η βουλή: Μέρος Α΄ Άσκηση υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Κεφάλαιο Α΄Αντικείμενο-ορισμοί-Κανόνες-Διακίνησης ενημερώνει τους κατόχους επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών να προσέλθουν στο Δήμο στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων για την ανανέωση των αδειών τους.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται στο κεφάλαιο Γ’ του άρθρου 22 του Ν. 4497/2017 (Α΄171), όπως ισχύει. Όσοι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών δεν έχουν μέχρι του παρόντος δημοσίευση ανανεώσει την άδειά τους βάσει της υπ’ αριθμ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύναται να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 και άρθρου 59 του παρόντος.Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Για την θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου πρέπει να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21,

ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και

γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,

ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β'1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.