Το χρέος των νοικοκυριών στην Κύπρο, στο τέλος Μαρτίου 2017, μειώθηκε στο 121,2% του ΑΕΠ και αυτό των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων στο 144,2% του ΑΕΠ, αλλά εξακολουθούν να υφίσταται υπερχρέωση, μολονότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν μια μείωση στα επίπεδα των οφειλών τους, αναφέρει η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Ωστόσο, όπως διαπιστώνει η έκθεση της ΚΤ, τα εγχώρια νοικοκυριά έχουν θετική καθαρή χρηματοοικονομική θέση, δηλαδή τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που κατέχουν (π.χ. μετρητά, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα), κατά μέσο όρο υπερκαλύπτουν το δανεισμό τους. Αντίθετα, η καθαρή χρηματοοικονομική θέση των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ είναι αρνητική (δηλαδή τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού τους είναι μεγαλύτερα από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τους).

Σύμφωνα με την έκθεση της ΚΤ και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, το χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα έφθασε στο 265,4%1 του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου 2017, έχοντας σημειώσει πτώση από 268,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σημειώνεται ότι στο τέλος Μαρτίου 2016, οι δείκτες χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ήταν 126,8% και 147,9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Εξάλλου, οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον εγχώριο μη χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα, μειώθηκαν στο επίπεδο του 221,1% του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου 2017 σε σύγκριση με 225,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (καθαρή αξία) των νοικοκυριών, μειώθηκαν στο 110,0% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (113,7% του ΑΕΠ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, παρέμειναν υψηλά στο 204,7% του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου του 2017, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο (202,1%).

Ειδικότερα, το χρέος των νοικοκυριών προς το ΑΕΠ, μειώθηκε στο 121,2% το Μάρτιο του 2017 από το επίπεδο του 122,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2016, συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την έκθεση της ΚΤ, δείχνει ότι μολονότι τα εγχώρια νοικοκυριά παραμένουν υπερχρεωμένα, παρουσιάζονται κάποια σημάδια βελτίωσης.

Τέλος, αναφέρεται ότι, παρόλο που ο δείκτης του χρέους των νοικοκυριών είναι υψηλός σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ (58,2% του ΑΕΠ), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα εγχώρια νοικοκυριά έχουν θετική καθαρή χρηματοοικονομική θέση, δηλαδή τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που κατέχουν (π.χ. μετρητά, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα), κατά μέσο όρο υπερκαλύπτουν το δανεισμό τους.