Κάθε χρόνο, την εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου, ξεκινά η μεγάλη εμποροπανήγυρη της Ναυπάκτου, τα γνωστά «Παζάρια». Με αφορμή αυτού του γεγονότος, ο Πανελλήνιος σύνδεσμος υπαίθριων εμπόρων εξαπολύει καταγγελίες προς τον Πρόεδρο επιτροπής εμποροπανήγυρης του Δήμου και χαρακτηριστικά αναφέρει τα εξής: 

"Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
ύστερα από το 06/2017 από 16/10/2017 έγγραφό μας, το οποίο κατατέθηκε ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου και του Δήμου Ναυπακτίας και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 25535 από 16/10/2017, του οποίου λάβατε γνώση, σάς γνωρίζουμε-ενημερώνουμε πως,
Ενημερώθηκαν τα εκατοντάδες μέλη μας για την κατάθεση της καταγγελίας και εξέλιξη της υποθέσεως για τη διενέργεια και συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη τρέχοντος έτους στο Δήμο σας.

Η δημοτική υπάλληλος κυρία Φουφλία Πολυτίμη, λαμβάνοντας προκαταβολές, σύμφωνα με τα ισχύοντα, από μη δικαιούχους κατά προτεραιότητα υπαίθριους εμπόρους, έδιδε σε αυτούς αριθμούς συμμετοχής ανά περίπτερον, κατά παράβασιν των ισχυουσών διατάξεων και Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, στοιχεία των οποίων δυνάμεθα να γνωστοποιήσουμε ενώπιόν σας και ενώπιον όποιων Αρχών μας ζητηθούν.

Μόλις ενημερώθηκαν τα μέλη του Σωματείου μας για την εξέλιξη της εν λόγω υποθέσεως, αρκετοί αυτών εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη, γι αυτό αποστέλλουμε με ιδιωτική εταιρεία διακίνησης αλληλογραφίας τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ένεκα όλων των προαναγραφομένων και όσων έχουν προηγηθεί, παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση, επανεξετάσετε τα δίκαια αιτήματά μας, δεχθείτε και αποδεχθείτε αυτά, σύμφωνα με τα ισχύοντα, δεχθείτε τις αιτήσεις των νομίμων βιοπαλαιστών υπαιθρίων εμπόρων-μελών του Σωματείου μας που υποβάλλουν και θα υποβάλουν, εμπρόθεσμα, αυτές, γνωστοποιήσετε ημερομηνία δημόσιας κλήρωσης όλων των ενδιαφερομένων για τις νόμιμα εναπομείνασες θέσεις, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται σε αυτήν και εφαρμόσετε τις προβλεπόμενες διατάξεις που απορρέουν από τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις κείμενες διατάξεις, σε διαφορετική περίπτωση, θα υποχρεωθούμε, ύστερα από πιέσεις που ασκούν τα μέλη του Σωματείου μας, να ασκήσουμε όλα τα ένδικα μέσα κατά παντός υπευθύνου.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαιθρίων Εμπόρων, ως πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο στο υπαίθριο εμπόριο, εκπροσωπεύοντας τα εκατοντάδες μέλη του, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλλει τα εξής,

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. 247/2017 και 358/2017 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, πρόκειται να διεξαχθεί η εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου τρέχοντος έτους από 26/10 έως 01/11/2017, σύμφωνα με τις αναφερόμενες σε αυτές διατάξεις και με την ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.
Σύμφωνα με την παράγραφο α΄ του άρθρου 8 της 358/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ναυπακτίας, οι χώροι πώλησης δατίθενται και κατοχυρώνονται με την καταβολή του 50% του τέλους χρήσης έως τις 07/10/2017 με προτεραιότητα παραχώρησης στον περσινό συμμετέχοντα, ενώ οι οι εναπομείνασες θέσεις διατίθενται με ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.

Σύμφωνα με την παράγραφο β΄ του ίδιου ως άνω άρθρου, ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει κατόπιν αιτήσεώς του τον ακριβή αριθμό των θέσεων που επιθυμεί και ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις έξι θέσεις, ενώ σε αυτή την περίπτωση αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στον δικαιούχο και οι όμορες θέσεις κατ΄ αύξοντα αριθμό.

Σύμφωνα με την παράγραφο γ΄, δεν θα παραχωρούνται μεμονωμένα γωνιακά περίπτερα.
Σύμφωνα με την παράγραφο δ΄, περίπτερα που μένουν αδιάθετα μετά την έναρξη της εμποροπανήγυρης, διατίθενται στους ενδιαφερόμενους κατά την χρονολογική σειρά υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη με την καταβολή του προβλεπόμενου για όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης τέλους χρήσης.
Σύμφωνα με την παράγραφο η΄ του προαναγραφόμενου άρθρου, η άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη θα εκδίδεται κατόπιν εξοφλήσεως του τέλους χρήσης έως τις 22/10/2017.

Τέλος, σύμφωνα με το εδάφιο α΄, παράγραφο 8 του άρθρου 6 της εν λόγω Απόφασης, στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθεσίμων θέσεων θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση από την επιτροπή εμποροπανήγυρης σε ημερομηνία που θα καθορίσει η ίδια.

Επειδή ,
1) Το εν λόγω Σωματείο υφίσταται εκ των πρώτων νομίμων Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργάνων στην Ελληνική Επικράτεια, το οποίο διέπεται από Καταστατικό και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.
2) Τα εκατοντάδες μέλη του Σωματείου, τυγχάνουν τίμιοι βιοπαλαιστές, οικογενειάρχες και κάτοχοι όλων των απαιτούμενων από την Ελληνική Νομοθεσία δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους σε θρησκευτικές πανηγύρεις, παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και λοιπές από την ισχύουσα νομοθεσία παρόμοιες εκδηλώσεις.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, εκλέγχθηκε ύστερα από νόμιμες αρχαιρεσίες, ενώπιον εκπροσώπου της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ως Προέδρου της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία Επιτροπής και κατόπιν νομίμων αρχαιρεσιών από τις 17/01/2016.
4) Τα μέλη μας, κάθε χρόνο, με εξουσιοδοτήσεις τους θεωρημένες για το ιδιόχειρο της υπογραφής τους από τις αρμόδιες Αρχές, εξουσιοδοτούν συγκεκριμένα μέλη μας, προκειμένου προβούν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εκδηλώσεις αντί αυτών, ενώπιον όλων των αρμοδίων Αρχών και για όλη την Ελληνική Επικράτεια, μεταξύ αυτών και εμού.
5) Ο κος ΓΛΟΓΟΒΙΤΗΣ Ιωάννης, (μέλος του Σωματείου μας), επί σειρά ετών, συμμετέχει στην εν λόγω εμποροπανήγυρη στη γωνιακή θέση με παλαιά αρίθμηση 314 και τωρινή Γ63 (νέα αρίθμηση), με είδος πώλησης υποδήματα-ενδύματα, κατέβαλε εμπρόθεσμα το προβλεπόμενο τέλος χρήσης, ήτοι 340,00 ευρώ στις 04/10/2017 στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ναυπακτίας, ήτοι νόμιμα και εμπρόθεσμα, για τη συμμετοχή του στην εν λόγω εμποροπανήγυρη,
α) ήταν καθόλα νόμιμος και εμπρόθεσμος.
β) δεν ενημερώθηκε προσωπικά (εγγράφως ή άλλως πως νομίμως ή διά μέσου του νομίμου εκπροσώπου του, δηλαδή εκπροσώπου του Σωματείου) έγκαιρα, από τη Δημοτική Αρχή, πως, για να συμμετάσχει στην εν λόγω εκδήλωση, θα έπρεπε να εκδηλώσει ενδιαφέρον και για την όμορη της προαναφερόμενης θέσεως (Γ 64).
γ) όταν, τελικώς, ενημερώθηκε, διά μέσου τρίτου προσώπου, μη εξουσιοδοτημένου από αυτούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί, (στις 13/10/2017, ημέρα Παρασκευή) και εξέφρασε την επιθυμία του να καταβάλει άμεσα το απαιτούμενο αντίτημο για την ανάληψη και των όμορων περιπτέρων Γ 64, Γ 65 και Γ 66(όπως προβλέπεται), η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης του Δήμου Ναυπακτίας, κυρία ΦΟΥΦΛΙΑ Πολυτίμη, καλώντας τηλεφωνικά η ίδια, επιτακτικά, ούτε στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ούτε στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου, αλλά στα Γραφεία του Σωματείου, και είπε πως <επειδή ο κος ΓΛΟΓΟΒΙΤΗΣ δεν δικαιούται μόνο ένα περίπτερο γωνιακό, χάνει τη συμμετοχή>! Όταν της ανταπαντήθηκε πως, αυτός έρχεται χρόνια τώρα στη συγκεκριμμένη θέση, επιθυμεί και τις όμορες και συνεχόμενες θέσεις με άμεση καταβολή του αντιτίμου τελών χρήσης και, τελικώς, να ενημερώσει τον ίδιο ή τον κύριο Πρόεδρο, εκείνη απάντησε, <δεν αναγνωρίζω κανένα Πρόεδρο, δεν με ενδιαφέρει, τις θέσεις τις έδωσα. Οι θέσεις είναι του Δήμου και όχι του κυρίου Ντόλου>!... και έκλεισε το τηλέφωνο απότομα!!!
6) Χαρακτηριστική, επίσης, περίπτωση είναι και αυτή του μέλους του Σωματείου μας, BEHARI Skender του Elmas, ο οποίος επίσης επί σειρά ετών συμμετείχε στην ίδια εμποροπανήγυρη στις θέσεις 403, 404 και 405 και με τη νέα αρίθμηση Β 31, Β 32 και Β 33, πουλώντας θήκες κινητών τηλεφώνων. Ουδέποτε ενημερώθηκε αν προτίθεται να συμμετάσχει και στη φετινή διοργάνωση της εμπροροπανήγυρης και όταν, τελικώς, εξέφρασε ενδιαφέρον προς τούτο, η κυρία Φούφλια είχε ήδη παραχωρήσει τις θέσεις σε άλλον, για τον οποίο υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες πως συμμετέχει για πρώτη φορά.

Επειδή, από τις ενέργειες και παραλείψεις της υπαλλήλου του Δήμου Ναυπακτίας κυρίας Φούφλια Πολυτίμης, υπάρχουν σοβαρές αποχρώσες ενδείξεις που ύστερα από τη διενέργεια σχετικών ερευνών είναι σχεδόν βέβαιο πως μπορεί να μετατραπούν σε αποδείξεις αφού, δεν ενημέρωνε νόμιμα τους συμμετέχοντες επί σειρά ετών στην εμποροπανήγυρη υπαίθριους εμπόρους σχετικά με τη νέα συμμετοχή αυτών, οι οποίοι ήταν μόνο μέλη του Σωματείου μας, ενώ είχε πάμπολλες επικοινωνίες με άλλους υπαίθριους εμπόρους, μη μέλη μας, προκειμένου παραχωρήσει σε αυτούς τις θέσεις και μάλιστα οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά, παρακάμπτει την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης ενεργώντας αυτοδικαίως και αυθαιρέτως, δεν ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Νόμων, στερεί το δικαίωμα εργασίας σε οικογένειες νόμιμων βιοπαλαιστών και ως εκ τούτου δημιουργεί οικονομική δυσχέρεια σε αυτές, πλήττει το κύρος του Σωματείου μας (και ως εκ τούτου των εκατοντάδων μελών μας) και του Δήμου Ναυπακτίας, αφού δημιουργεί ερωτηματικά για το αδιάβλητο της συμμετοχής στην εμποροπανήυρη, και φέρεται να ενεργεί με δόλο σε παράνομες πράξεις κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων της.

Παρακαλούμε όπως,

Δεχθείτε την παρούσα.
Εξετάσετε ΑΜΕΣΑ τα καταγγελλόμενα σύμφωνα με τις καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητές σας, πριν τη διεξαγωγή της εμποροπανηγυρης, για την αποκατάσταση των αδικιών και την ομαλή διεξαγωγή της.
Πραγματοποιηθεί εκ νέου η διάθεση των θέσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα χωρίς τη συμμετοχή της κυρίας ΦΟΥΦΛΙΑ Πολυτίμης σε οποιαδήποτε επιτροπή.
Εκδόσετε σχετική παραγγελία προκειμένου η εν λόγω υπάλληλος κληθεί να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις.

Παραγγείλετε άμεσα στο Δήμο Ναυπακτίας, (παραγγελίες οι οποίες, παρακαλούμε όπως, λόγω του κατεπείγοντος δοθούν και διαβιβασθούν ιδιοχείρως μέσω του εξουσιοδοτημένου από εμάς κυρίου Αντωνίου Σπυρίδωνα), όπως,
α) Παραχωρήσει τις συνεχόμενες θέσεις Γ 64, Γ65 και Γ 66 στον Γλογοβίτη Ιωάννη, ως αυτός νόμιμα δικαιούται, και έτσι με την Γ63, για την οποία ήδη έχει καταβάλει εμπρόθεσμα το 50%, δικαιωματικά, συμμετάσχει στην εμποροπανήγυρη.
β) Συμμορφωθεί με τις ισχύουσες διατάξεις και αναρτήσει στο διαδυκτιακό σύστημα <ΔΙΑΥΓΕΙΑ> σχετικές καταστάσεις με αυτούς που είχαν κατοχυρώσει τις θέσεις μέχρι τις 07/10/2017 (τελευταία ημέρα καταβολής του ποσού του 50% των τελών χρήσης), ούτως ώστε οι λοιποί ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ποιες θέσεις δεν είχαν κατοχυρωθεί, ακυρώσει όλες τις παραχωρηθείσες θέσεις από 08/10/2017 και εντεύθεν και καλέσει όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ούτως ώστε με τη νόμιμη και δίκαιη διαδικασία της κληρώσεως να δύνανται να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη, καθώς καθίσταται οφθαλμοφανές πως μετά τις 08/10/2017 οι θέσεις παραχωρήθηκαν με διαβλητές και μη νόμιμες διαδικασίες.

Εκ των προτέρων ευχαριστούμε θερμά που μάς δεχθήκατε και ευελπιστούμε στις άμεσες και έγκαιρες ενέργειές σας, γνωρίζοντας πως είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, ενώ επιφυλασσόμεθα για την άσκηση των ένδικων μέσων ζητώντας αποζημίωση για την ηθική και υλική βλάβη που υπέστησαν τα μέλη μας.
Για την κατάθεση-υποβολή της παρούσης και λοιπές ενέργειες διαχείρησης προς τούτο, εξουσιοδοτούμε τον κύριο Αντωνίου Σπυρίδωνα του Θωμά, κάτοχο του Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ.528389."