Ο Δήμος Καλαβρύτων, μετά την παραλαβή των κυρωμένων καταστάσεων κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων, για το έτος 2016, καλεί τους κτηνοτρόφους, στους οποίους έχουν κατανεμηθεί επιλέξιμες εκτάσεις βοσκήσιμων γαιών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαβρύτων, να προσέλθουν, το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δημαρχείο Καλαβρύτων (υπεύθυνες οι κυρίες Χρύσα Παπαδάτου και Ευσταθία Κάτρη) ή στα, κατά τόπους, Δημοτικά Καταστήματα Κλειτορίας (υπεύθυνη η κυρία Παναγιώτα Ράπανου), Αροανίας (υπεύθυνη η κυρία Κυριακή Σιαμά - Τακτικού) και Παΐων (υπεύθυνοι οι κ.κ. Θεοδώρα Ασημακοπούλου και Κω/νος Ματσούκας), προκειμένου να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, των στοιχείων της κατανεμηθείσας έκτασης και να παραλάβουν τα έντυπα κατανομής, που επέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης.

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει, να καταβάλουν το μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων εκτάσεων, που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής, στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος: 225/004719-86 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Το μίσθωμα κατατίθεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ): 3418, σύμφωνα με την ΚΥΑ 410/28408/13-03-2017 (άρθρο 1 παρ. 2).

Ιδιαίτερη προσοχή, πρέπει να δοθεί, στο γεγονός ότι, η μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των κτηνοτρόφων και η μη τακτοποίηση της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας, με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων Χρήσης Βοσκής, για το επόμενο έτος.

Τις επόμενες ημέρες, αποστέλλεται και ξεχωριστή, επισυναπτόμενη στο παρόν, πρόσκληση, με το ίδιο, ως άνω περιεχόμενο, σε καθέναν από τους κτηνοτρόφους, που βρίσκονται γραμμένοι στις καταστάσεις επιλέξιμων βοσκοτόπων, μέσω, των Προέδρων και Εκπροσώπων των τοπικών μας κοινοτήτων και μέσω, του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων.

Η πρόσκληση

"Σας καλούμε, να σπεύσετε να προσέλθετε, το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δημαρχείο Καλαβρύτων (υπεύθυνες οι κυρίες Χρύσα Παπαδάτου και Ευσταθία Κάτρη, στα τηλέφωνα 26923 60413, 406,400) ή στο Δημοτικό Κατάστημα Κλειτορίας (υπεύθυνη η κ. Παναγιώτα Ράπανου) ή στο Δημοτικό Κατάστημα Αροανίας (υπεύθυνη η κ. Κυριακή Σιαμά – Τακτικού) ή στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης (υπεύθυνοι οι κ.κ. Θεοδώρα Ασημακοπούλου και Κων/νος Ματσούκας), προκειμένου να ενημερωθείτε και να λάβετε, ενυπόγραφα, γνώση, όλων των στοιχείων και των πληροφοριών της κατανεμηθείσας, σε εσάς, έκτασης βοσκοτόπων, έτους 2016, να υπογράψετε σε δύο (2) αντίτυπα, τα σχετικά έντυπα κατανομής επιλεξιμότητας, να παραλάβετε το ένα από αυτά και να καταβάλλετε το προκύπτον, από αυτά, συνολικό μίσθωμα, στον υπ’ αριθμόν 225/004719-86 λογαριασμό, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και στον κωδικό ΚΑΕ: 3418.

Σας επισημαίνουμε ότι, εάν δεν τηρήσετε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας, ανακαλείται η κατανομή βοσκοτόπων, σε εσάς, για το επόμενο έτος".