Σήμερα 7 Ιουνίου 2013, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κος Πλάτων Μαρλαφέκας με τον ειδικό Σύμβουλο κο Αθ. Κούστα, επισκέφθηκαν την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα σε εκκαθάριση.

Στην σύσκεψη που έγινε με τον νέο εκκαθαριστή που όρισε η Τράπεζα Ελλάδος κο Μέργιανο Ιωάννη και το στέλεχος της τράπεζας κο Πυλαρινό, αναλύθηκαν τα θέματα που απασχολούν την εκκαθάριση και δεσμεύθηκαν τα δύο μέρη για συνεργασία, όπου αυτό χρειασθεί όσον αφορά τις διαδικασίες της εκκαθάρισης.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο ενημερώθηκε και έλαβε αντίγραφο της απόφασης 77/1/30.5.2013 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων που καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή η οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση.

Στα πλαίσια αυτής της απόφασης, παρέχεται πλέον η ευχέρεια για παράταση του χρόνου αποπληρωμής, χορήγηση προνομιακών περιόδων, δυνατότητα περιοδικών πληρωμών, μεταβολή επιτοκίου καθώς και τυχόν έκπτωση τόκων και εξόδων απαίτησης από δάνεια σε προσωρινή η οριστική καθυστέρηση. Ο ειδικός εκκαθαριστής, μπορεί να συνάπτει νέες η πρόσθετες συμβάσεις, χωρίς άδεια από την Τράπεζα Ελλάδος επί οφειλών μέχρι 250.000, ενώ για μεγαλύτερο ποσόν απαιτείται η άδεια της Τραπέζης Ελλάδος.