Τα Φροντιστήρια ΚάΠα δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να δουν πρώτοι τις απαντήσεις των θεμάτων καθώς θα αναρτώνται τμηματικά στην ιστοσελίδα των Φροντιστηρίων ΚάΠα - kapalearn.gr. (συνεχόμενη ροή λύσεων).

10:20 - Tα θέματα ανακοινώθηκαν.

11:10 - Τα θέματα αναρτήθηκαν Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Λατινικά και Χημεία Προσανατολισμού - kapalearn.gr

11:11 - Ομάδα Πρώτη Αρχές Οικονομίας Θέμα Α λύσεις Χημείας - kapalearn.gr

11:13 - Β θέμα Αρχ.Οικονομικής Θεωρίας Προσ. απαντήσεις - kapalearn.gr

11:15 - Β1α Χημεία απαντήσεις - kapalearn.gr

11:16 - Β1 Λατινικά απαντήσεις - kapalearn.gr

11:17 - Β2α Λατινικά απαντήσεις - kapalearn.gr

11:19 - Λατινικά Α1, Β2, Γ1α απαντήσεις - kapalearn.gr

11:20 - Αρχ.Οικονομικής Θεωρίας Προσ. Α1,Α2,Α3, Β,Γ1, Γ2, απαντήσεις - kapalearn.gr

11:21 - Χημεία Β1, απαντήσεις - kapalearn.gr

11:31 - Αρχ.Οικονομικής Θεωρίας Προσ.: όλο το Α, όλο το Β και Γ1,Γ2, απαντήσεις - kapalearn.gr

11:32 - Λατινικά: Α1,Β1,Β2,Γ1(α,β), απαντήσεις - kapalearn.gr

11:33 - Χημεία: όλο το Α, Β1,Β2β,Β3,Β4α, απαντήσεις - kapalearn.gr

11:35 - Χημεία Β3, Β4α, απαντήσεις - kapalearn.gr

11:40 - Λατινικά Γ1γ, απαντήσεις - kapalearn.gr

11:47 - Χημεία όλα τα θέματα Α,Β και Γ1, απαντήσεις - kapalearn.gr

11:49 - Λατινικά Θέμα Α απαντήσεις - kapalearn.gr

11:51 - Xημεία Γ2, απαντήσεις - kapalearn.gr

11:52 - Λατινικά ολοκλήρωση απαντήσεων - kapalearn.gr

11:54 - Αρχ.Οικονομικής Θεωρίας Προσ. ολοκλήρωση του θέματος Γ, απαντήσεις - kapalearn.gr

12:00 - Γ3 α, γ θέματα Χημεία, απαντήσεις - kapalearn.gr

12:17 - Αρχ.Οικονομικής Θεωρίας Προσ. θέμα Δ1, απαντήσεις - kapalearn.gr 

12:30 - Αρχ.Οικονομικής Θεωρίας Προσ. θέματα Δ2, Δ3, Δ4, απαντήσεις - Kapalearn.gr 

12:37 - Δ1 Δ2 Δ3 Χημεία, απαντήσεις - kapalearn.gr

13:00 - Δ5α Xημεία, απαντήσεις - kapalearn.gr

13:25 - Δ4 Χημεία, απαντήσεις - kapalearn.gr

14:00 - Δ5 Χημεία, απαντήσεις - kapalearn.gr

Σχολιασμός θεμάτων στα Λατινικά:

Tα θέματα των λατινικών ήταν εύληπτα, βατά και κλιμακούμενης δυσκολίας.
Οι μαθητές όφειλαν να κατέχουν επιμελημένη γνώση στη γραμματική και το συντακτικό. Συγκεκριμένα ζητήθηκε μετάφραση σε τρία διδαγμένα κείμενα (14,31,43).

Οι γραμματικές ασκήσεις επεκτείνονταν σε μεγάλο μέρος της ύλης και οι συντακτικές ασκήσεις ήταν στοχευμένες για να αναδείξουν τις γνώσεις και την ευχέρεια των μαθητών στις μετατροπές των συντακτικών φαινομένων.

Σχολιασμός θεμάτων Αρχ.Οικονομικής Θεωρίας Προσ. 

Τα σημερινά θέματα χαρακτηρίζονται ως απαιτητικά και ήταν για ιδιαίτερα καλά προετοιμασμένους μαθητές. Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Στα θέματα Α και Β δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Το θέμα Α ήταν εύκολο (προσοχή απαιτούσε το ερώτημα Α3) και το θέμα Β ήταν αναμενόμενο από τη θεωρία του 1ου κεφαλαίου. 

Το θέμα Γ που αφορά κυρίως την παραγωγή και το κόστος της επιχείρησης, αλλά και την προσφορά της επιχείρησης (στο ερώτημα Γ5), είχε ορισμένες δυσκολίες σε διάφορα σημεία (κατά κύριο λόγο στα ερωτήματα Γ4 και Γ5) και απαιτούνταν προσοχή στους υπολογισμούς.

Στο θέμα Δ χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή στο Δ2 ερώτημα, καθώς η επίλυσή του ήταν απαραίτητη για την επίλυση και των επόμενων ερωτημάτων.

Σχολιασμός θεμάτων στην Χημεία

Τα θέματα Χημείας καλύπταν ένα αρκετά ικανοποιητικό μέρος της ύλης. Τα υπο-ερωτήματα ήταν αρκετά, όμως με ελάχιστα σημεία αυξημένης δυσκολίας. Πιο αναλυτικά: 

· Στο θέμα Α οι απαντήσεις δίνονταν εύκολα με απλή εφαρμογή των τύπων του σχολικού βιβλίου. 

· Στο θέμα Β, τα υπο-ερωτήματα στηρίζονταν σε βασικές γνώσεις που έπρεπε να έχουν οι μαθητές. Να σημειώσουμε ότι χρειαζόταν προσοχή στο θέμα B2 και στο Β4(υπο-ερώτημα β.iii.)
· Το θέμα Γ απαιτούσε πολύ καλές γνώσεις αλλά και συνδυασμό των γνώσεων του μαθητή στο πλήθος των αντιδράσεων του 7ου κεφαλαίου.
· Στο θέμα Δ χρειαζόταν προσοχή στις μαθηματικές πράξεις και στα δεδομένα, όχι λόγω δυσκολίας αλλά λόγω μεγάλου αριθμού των υπο-ερωτημάτων.
Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής δίνοντας την απαραίτητη προσοχή και αξιοποιώντας όλο τον διαθέσιμο χρόνο θα μπορούσε να αγγίξει το Άριστα.

Μπορείτε να κλικάρετε στην φωτογραφία:

Φροντιστήριο ΚΑΠΑ