Το «Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά τεκμήρια & Τύπος» του  Τμήματος Φιλολογίας, που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2016, απόκτησε το πρώτο του αρχείο.

Πρόκειται για το αρχείο του Αργύρη Χιόνη (1943-2011), πολύ σημαντικού ποιητή της γενιάς του 1970, ιδιότυπου πεζογράφου, μεταφραστή και ζωγράφου, το οποίο παραχωρήθηκε στο ΕΑΤΤ τουλάχιστον για 15 χρόνια, για να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το ΕΑΤΤ δεν συνιστά αποθετήριο αρχειακού υλικού, αλλά μια δραστηριότητα ενταγμένη σε πλαίσιο ακαδημαϊκό, η οποία στοχεύει στη σύνδεση του αρχειακού υλικού και του Τύπου με την έρευνα και τη διδασκαλία. Έχει στόχο τη μελέτη αρχείων λογοτεχνών ή πολιτισμικών φορέων με αναγνωρισμένη πορεία και σημαντική προσφορά στη λογοτεχνία, καθώς και του Τύπου σε σχέση με τη λογοτεχνία. Συνεργάζεται με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου, με στόχο την έκδοση ειδικών τόμων και τευχών και την κατάρτιση βάσεων δεδομένων. Επιπλέον, σκοπεύει την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού και του Τύπου μέσω της εκπόνησης διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών, διοργάνωσης συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και διαλέξεων από προσκεκλημένους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Για περισσότερες πληροφορίες: http://eatt.philology.upatras.gr/.