Κωδικός θέσης εργασίας: GI_PTR_2017_03

Η ICON Fitness πολυεθνική εταιρία και θυγατρική της Holmes Place, που δραστηριοποιείται στο χώρο του fitness, ενδιαφέρεται να προσλάβει στο 1ο ICON στην Ελλάδα στην Πάτρα:

Gym Instructor

Περιγραφή καθηκόντων:
• Eπίβλεψη των χώρων εκγύμνασης (οργάνωση του χώρου, διασφάλιση των κανόνων τήρησης υγιεινής και ασφάλειας)
• Πραγματοποίηση ατομικών μαθημάτων προσαρμοσμένων στις εκάστοτε ανάγκες των μελών
• Περιοδική αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των μελών
• Συνεχή παρακολούθηση και επικοινωνία με τα μέλη

Τυπικά Προσόντα:
• Πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή Τίτλος Ισότιμης Σχολής (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
• Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο
• Εμπειρία και πιστοποίηση σε ένα ή παραπάνω από τα προγράμματα:
o Χορευτικά
o Δυναμικά
o Spinning
o Freestyle
o Yoga
o Pilates
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπρόσθετα προσόντα:
• Διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τα μέλη
• Επικοινωνιακή προσωπικότητα και εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
• Ικανότητα χειρισμού και επίλυσης παραπόνων
• Ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματισμός
• Δυνατότητα εργασίας ως freelancer

Προσφέρονται:
• Σταθερές μηνιαίες αποδοχές
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρία

Κωδικός θέσης εργασίας: MNG_PTR_2017_03

Η ICON Fitness πολυεθνική εταιρία και θυγατρική της Holmes Place, που δραστηριοποιείται στο χώρο του fitness, ενδιαφέρεται να προσλάβει στο 1ο ICON στην Ελλάδα στην Πάτρα:

ICON Manager

Περιγραφή καθηκόντων:
• Καθοδήγηση της ομάδας από την διαδικασία presales, πριν από το επίσημο άνοιγμα του ICON
• Υπεύθυνος για την εμπειρία των μελών σε όλα τα επίπεδα: προεγγραφή, εγγραφή, αξιοποίηση της συνδρομής, εμπειρία από τις υπηρεσίες
• Υπεύθυνος για την συντήρηση και λειτουργία του κτηρίου και του εξοπλισμού
• Επικεφαλής της ομάδας, πωλητών και γυμναστών: επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διαδικασίες προς τις αρχές
• Εφαρμογή προωθητικών ενεργειών και δημιουργία events

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή Τίτλος Ισότιμης Σχολής (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
• Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ευθύνης εργασίας σε Γυμναστήριο
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Επιπρόσθετα προσόντα:
• Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
• Δυνατή ικανότητα στην διοίκηση ομάδων
• Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
• Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης παραπόνων
• Οργανωτικές δεξιότητες
• Ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματισμός
• Κινητοποίηση από τους στόχους
• Επιχειρηματικότητά

Προσφέρονται:
• Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και bonus βάσει επίτευξης στόχων
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρία σε πολυεθνικό επίπεδο

Κωδικός θέσης εργασίας: STM_PTR_2017_03

Η ICON Fitness πολυεθνική εταιρία και θυγατρική της Holmes Place, που δραστηριοποιείται στο χώρο του fitness, ενδιαφέρεται να προσλάβει στο 1ο ICON στην Ελλάδα στην Πάτρα:

Sales Team Member

Περιγραφή καθηκόντων:
• Ένταξη στην ομάδα από την διαδικασία presales, πριν από το επίσημο άνοιγμα του ICON
• Συμμετοχή σε προωθητικές - marketing ενέργειες και σε events
• Δημιουργία και ανάπτυξη πελατολογίου, μέσα από επικοινωνία και συναντήσεις με υποψήφια μέλη

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο στις εξής κατευθύνσεις: Φυσικής Αγωγής, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τουριστικά
• Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε προώθηση υπηρεσιών. Η εμπειρία σε προώθηση υπηρεσιών fitness θα εκτιμηθεί
• Εμπειρία σε promotion θα εκτιμηθεί.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ
• Ενασχόληση με γυμναστική ή αθλητισμό

Επιπρόσθετα προσόντα:
• Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
• Δυνατή ικανότητα στις πωλήσεις
• Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
• Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης παραπόνων
• Οργανωτικές δεξιότητες
• Ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματισμός

Προσφέρονται:
• Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και bonus βάσει επίτευξης στόχων
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρία

Κωδικός θέσης εργασίας: STD_PTR_2017_03

Η ICON Fitness πολυεθνική εταιρία και θυγατρική της Holmes Place, που δραστηριοποιείται στο χώρο του fitness, ενδιαφέρεται να προσλάβει στο 1ο ICON στην Ελλάδα στην Πάτρα:

Studio Instructor

Περιγραφή καθηκόντων:
• Διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τα μέλη
• Ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματισμός
• Επικοινωνιακή και ενθουσιώδης προσωπικότητα

Απαραίτητα Προσόντα:
• 2έτης προϋπηρεσία σε ένα ή παραπάνω από τα προγράμματα:
• Χορευτικά
• Δυναμικά
• Spinning
• Freestyle
• Yoga
• Pilates
• Πιστοποίηση για το πρόγραμμα /τα προγράμματα
• Εμπειρία ως γυμναστής επίβλεψης οργάνων
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιπρόσθετα προσόντα:
• Πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή Τίτλος Ισότιμης Σχολής
• Ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματισμός
• Δυνατότητα εργασίας ως freelancer


Προσφέρονται:
• Σταθερές αποδοχές
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρία