Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» ξεκινάει την υλοποίηση του προγράμματος «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» για παιδιά, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.).

Το πρόγραμμα «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» θα ενισχύσει το ήδη υπάρχον υποδειγματικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.) για παιδιά στον ιδιόκτητο χώρο που διαθέτει, με στόχο την πρόληψη των σύγχρονων απειλών που ελλοχεύουν για τα παιδιά, ιδιαίτερα μετά την οικονομική και κοινωνική κρίση στη χώρα μας.  

Πρώτη φάση: εκπαίδευση 20 ανέργων νέων (Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και αποφοίτων παιδαγωγικών τμημάτων) στην πρόληψη και εμψύχωση παιδιών, για 80  ώρες. Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν.

Δεύτερη φάση: μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πρόσληψη 3 ανέργων νέων από τους εκπαιδευμένους με μερική καθημερινή απογευματινή απασχόληση για:

Α)  την καθημερινή λειτουργία ομάδων και εργαστηρίων παιδιών και νέων (4 μέχρι 16 ετών),

Β) την εξατομικευμένη και οικογενειακή συμβουλευτική στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη  των παιδιών,

Γ)  τη συνεργασία με τους εθελοντές εμψυχωτές του φορέα για την υλοποίηση επί μέρους δράσεων με τα παιδιά,

Δ)  την παραπομπή των παιδιών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος στο δίκτυο παροχής υπηρεσιών «ΔΕΞΑΜΕΝΗ», που αποτελείται από εθελοντές ιδιώτες, και σε άλλες υπηρεσίες, για τη διευκόλυνσή τους στην επίλυση κάποιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Προκήρυξη Σεμιναρίου

Προκειμένου η «ΠΡΟΤΑΣΗ» να υλοποιήσει το πρόγραμμα «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ», προκηρύσσει εκπαιδευτικό σεμινάριο (πρώτη φάση του προγράμματος) για 20 άνεργους νέους αποφοίτους σχολών ψυχολογίας, παιδαγωγικών, κοινωνικής εργασίας.

Το αντικείμενο του σεμιναρίου θα είναι η εκπαίδευση στην εμψύχωση και την ανάδειξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά και εφήβους. Στην εκπαίδευση που θα διαρκέσει 80 ώρες από 26/9/2016 έως 14/10/2016 με καθημερινές απογευματινές συνεδρίες, καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα εξής χαρακτηριστικά:

-Είναι άνεργοι νέοι (προσκόμιση κάρτας ανεργίας από ΟΑΕΔ).

-Είναι πτυχιούχοι (με προσκόμιση αποδεικτικού σπουδών και σύντομου βιογραφικού σημειώματος): α) παιδαγωγικών σχολών, β) σχολών κοινωνικής εργασίας, γ) σχολών ψυχολογίας.

-Αποδέχονται το πρόγραμμα εκπαίδευσης και την προοπτική πρόσληψης μετά από επιλογή 3 εξ αυτών για ημιαπασχόληση στο πρόγραμμα από Οκτώβριο 2016 μέχρι Οκτώβριο 2017 (12 μήνες).

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί από τη Σ.Ο (Συντονιστική Ομάδα) που αποτελείται από στελέχη της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ». Θα ακολουθήσουν και προσωπικές συνεντεύξεις. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, θα χορηγηθεί στους εκπαιδευμένους βεβαίωση κατάρτισης στην εμψύχωση νέων.

Η επιλογή για πρόσληψη εργασίας στο πρόγραμμα «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» των 3 εκπαιδευμένων εμψυχωτών θα γίνει από το Δ.Σ. της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» βάσει των γνώσεων, εμπειριών και ικανοτήτων των καταρτισθέντων στην εργασία με παιδιά και στις ανάγκες του προγράμματος όπως περιγράφονται παραπάνω στη δεύτερη φάση (Α, Β, Γ, Δ).

Υποβολή αιτήσεων και αποστολή δικαιολογητικών (σύντομο βιογραφικό, αντίγραφο πτυχίου, κάρτα ανεργίας) ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά: από 12 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και 18 Σεπτεμβρίου 2016, στο e-mail της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ».