Προκηρύχθηκε τελικά και η τρίτη εργολαβία του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος συνολικού μήκους 75χλμ. Πρόκειται για το τμήμα Κυλλήνη-Αμαλιάδα μήκους 8.900μέτρων.

Φορέας Υλοποίησης του οδικού έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών ενώ η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου 2016. Το κόστος του έργου είναι 46,91εκ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ).

Στο έργο, όπως αναφέρει το ypodomes, περιλαμβάνεται ο Ανισόπεδος Κόμβος Γαστούνης. Το έργο αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων και μεσαίων τεχνικών εταιρειών της χώρας. Αν και δεν αναγράφεται στην προκήρυξη το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Στο έργο περιλαμβάνεται και το δικαίωμα προαίρεσης ποσού 4,45εκ.ευρώ για την αναβάθμιση της επαρχιακής οδού Αρχαίας Ηλίδας μήκους 6,3χλμ.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 42 μήνες και εφόσον το έργο ξεκινήσει στις αρχές του 2017 τότε θα αποδοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη του 2020.

Να θυμίσουμε πως ήδη έχουν προκηρυχθεί τα πρώτα τμήματα που όμως δεν κατάφεραν να δημοπρατηθούν λόγω της εν εξελίξει απεργίας των μηχανικών του Δημοσίου.

Το τμήμα Αμαλιάδα-Δουναίικα θα δημοπρατηθεί στις 17 Μαϊου και το τμήμα Δουναίικα-Πύργοςθα δημοπρατηθεί στις 5 Μαϊου. Αναμένονται η προκήρυξη των υπόλοιπων 5 εργολαβιών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Νομού Ηλείας. Τα προς κατασκευή έργα είναι:

(α) Αυτ/μος Πάτρα — Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ.46+500 μέχρι Χ.Θ.57+400, μήκους 10,90 km, το οποίο διαμορφώνεται με νέα χάραξη. Σημειώνεται ότι έχουν εκτελεστεί, κατά τόπους, ημιτελείς χωματουργικές εργασίες από άλλον ανάδοχο.

(β) Ανισόπεδος Κόμβος Γαστούνης (Χ.Θ. 53+676).
(γ) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι & κάθετοι δρόμοι.

(δ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλ. έργα αποχέτευσης ομβρίων — αποστράγγισης, έργα σήμανσης — ασφάλισης — περίφραξης, μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα, έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης — πυρόσβεσης, κ.λπ.

(ε) Εργασίες που υπολείπονται στα κατασκευασμένα/ημικατασκευασμένα τεχνικά (Άνω και Κάτω Διαβάσεις και οχετοί) για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους.
(στ) Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) πλησίον των ακροβάθρων της Γέφυρας Ποταμού Πηνειού του αυτοκινητόδρομου.
(ζ) Εργασίες πρασίνου.
(η) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, Άνω και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης — αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ κ.λ.π.

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να ασκήσει δικαιώματα προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 4 450 000 EUR (με ΦΠΑ). Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός τριετίας από την σύναψη της Σύμβασης και θα αφορά στην εκτέλεση εργασιών:
— για την αναβάθμιση της υφιστάμενης επαρχιακής οδού Αρχαίας Ήλιδας μήκους 6,30 km περίπου από τον νέο Α.Κ. Γαστούνης μέχρι τα φανάρια της Ν.Ε.Ο. Πάτρας — Πύργου, προϋπολογισμού έως 4 200 000 EUR συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
— για την διάνοιξη γεώτρησης και για την κατασκευή αντλιοστασίου προϋπολογισμού έως 250 000 EUR συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.