Ηλίας Γομάτος - πιάνο
Φωτεινός Τσακόπουλος - σαξόφωνο

Τεταρτη 10.2. 2016- 21.30 

PRE VALENTINE'S JAZZ NIGHT

Φαγιουμ / Restaurant – Bar
Βασιλείου Ρούφου 7 / Πάτρα
τηλ: 270-557. κιν: 6976531461