Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει ότι η προγραμματισθείσα αυριανή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11-11-2015, ώρα 10:30, στο κτίριο Λαδόπουλου με τα εξής θέματα:

1- Νομική στήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων κ. Δημητρίου Τσεμπερλίδη (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

2- Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ακινήτων και επικειμένψν τους για την διάνοιξη της οδού Κανακάρη δυνάμει της αριθ. 2/2105 πράξης αναλογισμού (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Π. Σφαέλου –Νομικός Σύμβουλος)

3- Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», κατακύρωση δημοπρασίας και πρόσκληση μειοδότη για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντ/ρχος,  Γ. Σπηλιωτόπουλος  –Αρμ. Δ/ντής)

4- Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.749,00 € και έγκριση ανάθεσης για «Εργασίες αποκατάστασης καταστροφών, καθαρισμού και διάνοιξη οδών, διευθέτσης χειμάρρων λόγω εκτάκτων αναγκών εξαιτίας ακραίων φυσικών φαινομένων στις Δ.Ε. ΡΙΟΥ-ΠΑΤΡΑ-ΧΑΡΑΔΡΟ 22-23/10/2015» (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντ/ρχος)

5- Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.225,03 € και έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης μελέτης «Υποστηρικτικά τεχνικά έργα και έργα οδοποιίας που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση των κοινόχρηστων χώρων, η ανάπλαση και κατ’ επέκταση η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου στις περιοχές κατασκευής του έργου Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων περιοχών Βλατερού – Δασυλλίου – Καβουκάκι – Γούβα», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, προϋπολογισμού 6.225,03 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)». (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου  –Αρμ. Δ/ντρια)

6- Παράταση Σύμβασης για την «προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για ΔΕ Μεσσάτιδας, Παραλίας, Βραχναιίκων, Ρίου» (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος  –Αρμ. Δ/ντές)

7-Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2015) στο Ανατολικό Διαμέρισμα» (υπ’ αριθ. 13/2015 Μελέτη) προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 500.000,00€.(εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος  –Αρμ. Δ/ντής)

8- Έγκριση, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων, της υπ’αριθ.45/2015 μελέτης ψήφιση πίστωσης ποσού 49.446,00 €, για μυοκτονία και απεντόμωση στα Δ.Δ. του Δήμου Πατρέων(εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντ/ρχος,  Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος  –Αρμ. Δ/ντές)

9- Ανατροπή της υπ’ αριθ. Β/777 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης(εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος  –Αρμ. Δ/ντής)

10- Ανατροπή της υπ’ αριθ. Β/825 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης(εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος  –Αρμ. Δ/ντής)

11- 1) ²Ανατροπή της υπ’ αριθ. Β/595/6-4-2015 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 2) ²Ψήφιση πιστώσεως ποσού 27.514,65€ εκ του συνολικού ποσού των 55.001,80€, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) ιδιοκτησίας των κ.κ. Αθανασίου, Δημητρίου & Κατίνας Λιακοπούλου (κληρονόμοι Βασιλικής Γουρδούπη), Αγγελικής & Αργυρώς Γουρδούπη, Ελένης Μητροπούλου και Παναγιώτη Χριστοδουλόπουλου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 55/08 Διορθωτική Πράξη επί της  υπ’ αριθμ. 1/02 Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές "Ιτιές - Λεύκα" του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος  –Αρμ. Δ/ντής)

12- 1) ²Ανατροπή της υπ’ αριθ. Β/456/12-2-2015 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 2) ²Ψήφιση πιστώσεως ποσού 32.992,44€, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία) ιδιοκτησίας των κ.κ. Αθανασίου, Δημητρίου & Κατίνας Λιακοπούλου (κληρονόμοι Βασιλικής Γουρδούπη), Αγγελικής & Αργυρώς Γουρδούπη και Ελένης Μητροπούλου μέσω συμψηφισμού, και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 55/08 Διορθωτική Πράξη επί της  υπ’ αριθμ. 1/02 Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές "Ιτιές - Λεύκα" του Δήμου Πατρέων». (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος  –Αρμ. Δ/ντής)

13- Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.663,18€ για το έργο: «Ανακατασκευή οδού Αυστραλίας από Κανελλοπούλου έως Πάροδο Αυστραλίας 41», από ΣΑΤΑ(εισηγητής: Παύλος Στάμος– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος  –Αρμ. Δ/ντής )

14- Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για το έργο "Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών ΔΕ πρώην Δ. ΡΙΟΥ"(εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου  –Αρμ. Δ/ντρια )

15- Ψήφισης πίστωσης ποσού 3.000 € για χρήση παγίας (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος  –Αρμ. Δ/ντής)

16- Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού  20.000,00€ για τη συμμετοχή του Δήμου ως Μέλος της Εταιρίας Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (εισηγητής: Δημήτρης Πελεκούδας – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου  –Αρμ. Δ/ντρια)

17- Ψήφιση πιστώσεων ποσών: 1) 971.438,61€ στον ΚΑ 15-6741.00001 «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» 2) 221.415,55€ στον ΚΑ 15-6741.00002 «Επίδομα αιμολυτικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS», 3) 639.138,76€ στον ΚΑ 15-6741.00004 «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» 4) 85.994,29€ στον ΚΑ 15-6741.00005 «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηρισμένους» 5) 23.829,57€ στον ΚΑ 15-6741.00006 «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής», 6) 83.517,31€ στον ΚΑ 15-6741.00007 «Επίδομα Ανασφαλίστων, Παραπληγικών, Τετραπληγικών", 7) 170.255,13€ στον ΚΑ 15-6741.00008 «Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών, Δημοσίου», 8) 111.234,23€ στον ΚΑ 15-6741.00010 «Επίδομα σεΚωφάλαλα άτομα», και 9) 751,36€ στον ΚΑ 15-6741.00013 «Επίδομα ομογενών προσφύγων» (εισηγητής: Δημήτρης Πελεκούδας – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου  –Αρμ. Δ/ντρια)

18- Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠΕ προπληρωμής 804/2015 Οικ. Επ. 270/23-06-2015 (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης  –Αρμ. Δ/ντής)