Προς διαβούλευση μπαίνει η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία προβλέπει ότι η περιποίηση των ταφών και η αφή των καντηλιών, θα αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων και θα παρέχονται έναντι καταβολής τελών, ενώ η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, θα γίνεται με διαγωνισμό με βάση όλες τις προβλεπόμενες από τον Νόμο διατάξεις.  

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «4. α. Η περιποίηση των τάφων, η αφή καντηλιών και οι συναφείς προς τα ανωτέρω εργασίες εντός των χώρων των Δημοτικών Κοιμητηρίων, πέραν της ιδιωτικής εκδηλώσεως ευλαβείας, όταν ανατίθενται σε τρίτους, από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο συγγενείς ή μη των νεκρών, αποβλέπουν σε σκοπό που άπτεται του δημοσίου συμφέροντος και ανήκει στις αρμοδιότητες των Δήμων, μεταξύ αυτών και της Πάτρας.

Οι σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με το protothema παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, έναντι καταβολής σε αυτές δικαιωμάτων ή τελών, που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διέπονται αντίστοιχα από τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος.
β. Η ανάθεση, εκ μέρους του Δήμου, της παροχής κάποιων ή όλων των ως άνω εργασιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για ορισμένο χρόνο, γίνεται μόνο μετά από διαγωνισμό διεξαγόμενο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τη σύναψη δημόσιας διοικητικής σύμβασης».

Η σελίδα του υπουργείου.