Η ΠΕΔ ΔΕ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «I.C.E. – Innovation, Culture and Creativity for a new Economy – Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία», το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και άλλους Έλληνες και Ιταλούς εταίρους, πραγματοποιεί εκδήλωση ενημέρωσης για την διοργάνωση Διαγωνισμού Ιδεών (Πακέτο εργασίας 4, Δράση 4.2) που θα προκηρυχθεί το Μάιο από την ΠΕΔ ΔΕ με σκοπό τη συγκέντρωση προτάσεων για το σχεδιασμό πιλοτικών διαθεματικών τουριστικών πακέτων. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου στις 6.30 μ.μ., στην Πάτρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου (Τριών Ναυάρχων 40). Στα πλαίσια της εκδήλωσης καλούνται φορείς, επιχειρήσεις, σύλλογοι και πρόσωπα από χώρους όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και ο αθλητισμός.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποβλέπει, μέσω της στήριξης στοχευμένων δράσεων έλξης επισκεπτών, στην ενίσχυση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η υποστήριξη της υλοποίησης πιλοτικών τουριστικών πακέτων προσέλκυσης επισκεπτών / τουριστών στην περιοχή, τα οποία θα συνδυάζουν δύο ή περισσότερες ειδικές μορφές τουρισμού και η ενδυνάμωση των απαραίτητων γι' αυτό το σκοπό συνεργασιών ανάμεσα στους τοπικούς φορείς, οι οποίοι και θα συμμετάσχουν τελικά στο διαγωνισμό, καταθέτοντας τις ολοκληρωμένες προτάσεις τους-ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα.