Το σεμινάριο περιλαμβάνει:
Εντοπισμό κατάλληλου ευρωπαϊκού προγράμματος
Εξοικείωση με την διαδικασία υποβολής πρότασης χρηματοδότησης 
Σχεδιασμό προγράμματος 
Πρακτικό παράδειγμα για τα Erasmus plus