Ο Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων – ΚΟΔΗΠ, σύμφωνα με την πρόεδρο του Οργανισμού Αναστασία Παπαντωνοπούλου,  συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» - ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2014-2015 και προσκαλεί τις μητέρες:

  • των παιδιών ηλικίας από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2014) μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο), που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σ’ έναν από τους δεκατέσσερις Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς,
  • των παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους για τη νέα σχολική χρόνια 2014-2015 (από 1/9/14 έως 31/7/2015) σ’ ένα από τα τέσσερα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ και
  •  των παιδιών με αναπηρία, ανεξαρτήτου ηλικίας, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους για τη νέα σχολική χρόνια 2014-2015 (από 1/9/14 έως 31/7/2015) σ ’ένα από τα δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία που διαθέτει ο Δήμος μας.

Οι γονείς που συμμετέχουν μέσω του προγράμματος δεν επιβαρύνονται του κόστους των τροφείων των Παιδικών Σταθμών.

 

Για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών με αναπηρία στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ο ΚΟΔΗΠ διαθέτει όχημα με συνοδούς.

 

Για την εξυπηρέτηση των γονέων ομάδα στελεχών του ΚΟΔΗΠ θα εξυπηρετεί τους γονείς προκειμένου να ενημερωθούν, προετοιμάσουν και αποστείλουν ομαδικά από τις 25 έως και τις 31 Ιουλίου 2014 ( μέχρι 13 μ.μ. το αργότερο). Καταλυτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ είναι η 4η Αυγούστου 2014.

 

Τα στελέχη τους ΚΟΔΗΠ θα εξυπηρετούν καθημερινά 8:00-14:00:

  • στα κεντρικά Γραφεία του ΚΟΔΗΠ για τους Παιδικούς Σταθμούς, Γούναρη 76, Πάτρα. Τηλ. για πληροφορίες 2610-390.986
  • στα ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
  •  

Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες:

-ΚΔΑΠ Αρκτικού Διαμερίσματος, Πανεπιστημίου 106, τηλ. 2610-425.098

-ΚΔΑΠ Άνω πόλης, Σωτηριάδου 6, τηλ. 2610-273.422

-ΚΔΑΠ Ζαρουχλεΐκων, Ευβοίας 211, τηλ. 2610-317.770

-ΚΔΑΠ Βραχναιΐκων, Πατρών-Πύργου, Τσουκαλέικα, τηλ. 2610-671.973

-ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ», Θουκιδίδου 106, τηλ. 2610-362.740

-ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ», Κανελλοπούλου 106, τηλ. 2610-329.490

 

Δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεση του κοινού για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ερώτημα προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) η οποία είναι η αρχή ελέγχου, επιλογής των αιτήσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι μητέρες εκτός των  τακτικών   ( μόνιμοι αορίστου χρόνου) υπάλληλοι του δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) στους Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Για τα ΚΔΑΠΜΕΑ δεν ισχύει η παραπάνω εξαίρεση και δικαίωμα εγγραφής έχουν όλες οι μητέρες ωφελούμενων Παιδιών με Αναπηρία ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια των παιδιών τους με δικαστική απόφαση καθώς και όσοι που βρίσκονται σε χηρεία. Για τους άνδρες, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που

απαιτούνται για τις μητέρες και επιπλέον η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας ή αποδεικτικό χηρείας ανάλογα την περίπτωση.

 

Η προκήρυξη με τους ακριβείς όρους συμμετοχής για τις μητέρες  είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. www.eetaa.gr

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής – πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα:

1) Αντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Αν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ σε ισχύ.

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου.

3) Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2014 δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

 

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000 € για μητέρες που έχουν 3 παιδιά , 33.00 για μητέρες που έχουν  4 παιδιά και 36.000 € για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων. Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το επίδομα τυφλών, το επίδομα πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ και η αποζημίωση απόλυσης. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν, θα πρέπει η μητέρα να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Α. Αν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

                        1. Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα, καθώς και το είδος απασχόλησης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρης ή μερική απασχόληση) στη θέση εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει και

                        2. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 5 μηνών.

Β. Αν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

                        1. Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

                        2.  Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές και

                        3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής άσκησης του επιτηδεύματος.

 

Γ. Αν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

                        1. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη το τελευταίο έτος. 

 

Δ. Αν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη απαιτείται:

                        1. αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ.

                        2. αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα μήνες συνεχόμενους άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των ανωτέρω (Α-Δ) προϋποθέσεων εξαιρούνται οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα παιδιά τους με αναπηρία, ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης αλλά μόνο στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).