Τη σύμβαση του έργου  «Ανάπτυξη Ειδικών Εφαρμογών Διαχείρισης Γεωπληροφοριακών Δεδομένων για την Παροχή Νέων Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Πολίτες του Δήμου Πατρέων» υπέγραψαν σήμερα το πρωί στον Δήμο ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Γιάννης Δημαράς και οι εκπρόσωποι των  εταιρειών ELPHO και GEOTECH

Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών διαχείρισης Γεωπληροφοριακών δεδομένων, με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που σχετίζονται με γεωπληροφοριακά δεδομένα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Διαδικτύου, καθώς και των ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής (GIS). Τελικός στόχος του έργου, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο και έχει  προϋπολογισμό  299.300 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, είναι να παρέχεται ένα κοινό και ενοποιημένο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης για τους πολίτες σε ένα οργανωμένο και πλήρως ενημερωμένο σύστημα Γεωπληροφοριακών δεδομένων και εφαρμογών.

Το έργο περιλαμβάνει ψηφιοποίηση αναλογικών χωρικών δεδομένων, οργάνωση μεταδεδομένων σε βάση δεδομένων, ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών συνοδευόμενων με ψηφιακά γεωπληροφοριακά δεδομένα και εκπαίδευση προσωπικού για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Δήμο Πατρέων προς τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο περιλαμβάνει:

 

• Την υλοποίηση νέων εφαρμογών μέσω των οποίων θα οργανωθεί το πληροφοριακό υλικό και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με γεωπληροφοριακά και άλλα συναφή δεδομένα, και τα αποτελέσματα θα διαχέονται μέσω αντίστοιχων εφαρμογών - διεπαφών προς τους πολίτες και τους χρήστες των υπηρεσιών του Δήμου.

• Τον εκσυγχρονισμό των υποδομών των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με γεωπληροφοριακά δεδομένα του Δήμου Πατρέων και των συνδεόμενων με αυτά διαδικασιών, που θα συμβάλλουν άμεσα στην υποστήριξη των θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και στην αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών. Η σχεδίαση του συστήματος διασφαλίζει την επεκτασιμότητα του ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου Πατρέων.

 Θα υποστηρίζεται η πολυκαναλική διάθεση καθώς και η διαλειτουργικότητα του συστήματος με άλλα συστήματα.

Αναλυτικότερα το έργο θα περιλαμβάνει τις εξής εφαρμογές, οι οποίες αφορούν στη συνολική έκταση του Δήμου Πατρέων και θα ενταχθούν στο GIS του Δήμου:

• Εφαρμογή πληροφόρησης για την διάθεση Διαγραμμάτων: Μέσω της εφαρμογής αυτής θα γίνεται παρακολούθηση, διαχείριση και γεωγραφική απεικόνιση των Αναλογικών Χαρτογραφικών Υπόβαθρων (διαγράμματα, χάρτες, πινακίδες κλπ).

• Εφαρμογή πληροφόρησης για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό: Μέσω της εφαρμογής αυτής θα γίνεται παρακολούθηση, διαχείριση και γεωγραφική απεικόνιση των διαγραμμάτων ρυμοτομίας, των οικισμών του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, των Θεσμοθετημένων Ζωνών  κλπ.

 

• Εφαρμογή πληροφόρησης για στοιχεία Εφαρμογής Εγκεκριμένων Κοινόχρηστων Χώρων: Μέσω της εφαρμογής αυτής θα γίνεται παρακολούθηση, διαχείριση και γεωγραφική απεικόνιση των διαγραμμάτων των Τεχνικών Εκθέσεων (ΤΕ), των Διαγραμμάτων Εφαρμογής (ΔΕ), των Διαγραμμάτων Μηκοτομών (ΜΗΚΟ) ρυμοτομίας, των οικισμών του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, των Θεσμοθετημένων Ζωνών  κλπ.

• Εφαρμογή πληροφόρησης για την Υλοποίηση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Μέσω της εφαρμογής αυτής θα γίνεται παρακολούθηση, διαχείριση και γεωγραφική απεικόνιση των εδαφικών τμημάτων που ανήκουν στον Δήμο από Πράξεις Εφαρμογής, των εδαφικών τμημάτων για τα οποία έχουν γίνει συμψηφισμοί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από Πράξεις Εφαρμογής και των σημείων για τα οποία υπάρχει πληροφορία σχετικά με Πράξεις Παραχώρησης σε Κοινή Χρήση, με Εξώδικες Αγορές, με Εξώδικες Προσκυρώσεις, με Οικοδομικές Άδειες που κοινοποιούνται στο Δήμο ή έχει εκδώσει παλαιότερα ο Δήμος και σημεία για τα οποία ο Δήμος έχει γνωμοδοτήσει για τα όρια των κοινοχρήστων χώρων και της Δημοτικής Περιουσίας.

• Εφαρμογή πληροφόρησης για τις Πολεοδομικές Εφαρμογές: Μέσω της εφαρμογής αυτής θα γίνεται παρακολούθηση, διαχείριση και γεωγραφική απεικόνιση των θέσεων στις οποίες έχουν συνταχθεί Πράξεις Αναλογισμού, καθώς και των αρχικών και των τελικών ιδιοκτησιών των Πράξεων Εφαρμογής.

• Εφαρμογή πληροφόρησης για τις Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις της Πόλης: Μέσω της εφαρμογής αυτής θα γίνεται παρακολούθηση, διαχείριση και γεωγραφική απεικόνιση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του οδικού δικτύου της πόλης. Η Εφαρμογή θα ενταχθεί στο υπάρχον GIS του Δήμου μετά από επιτόπου ενημέρωση των στοιχείων του οδικού δικτύου.

• Εφαρμογή πληροφόρησης για την Ονοματοθεσία και Αρίθμηση των οδών- Επέκταση Οδηγού Πόλης: Μέσω της εφαρμογής αυτής θα γίνεται παρακολούθηση, διαχείριση και γεωγραφική απεικόνιση της ονοματοθεσίας και της αρίθμησης του οδικού δικτύου της πόλης. Η Εφαρμογή θα ενταχθεί στο υπάρχον GIS του Δήμου μετά από επιτόπου ενημέρωση των στοιχείων του οδικού καθώς και βάσει στοιχείων που τηρούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες.